مدیترانه شرقی گیاهان مدیترانه شرقی کاوش

Ammi majus L.

 
Apiaceae ۱٬۱۱۸ ۸۲۱ مشاهدات
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Ammi visnaga (L.) Lam.

 
Apiaceae ۴۴ ۳۵ مشاهدات
Ammi visnaga
Ammi visnaga
Ammi visnaga
Ammi visnaga