വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anabasis articulata (Forssk.) Moq.

 
Amaranthaceae 75 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anabasis articulata
Anabasis articulata
Anabasis articulata
Anabasis articulata

Anabasis oropediorum Maire

 
Amaranthaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Anabasis oropediorum
Anabasis oropediorum
Anabasis oropediorum

Anabasis syriaca Iljin

 
Amaranthaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anabasis syriaca