വടക്കേ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Goodyera macrophylla Lowe CR

 
Orchidaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Goodyera macrophylla
Goodyera macrophylla
Goodyera macrophylla
Goodyera macrophylla