കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crotalaria alata Buch. Ham. ex Roxb.

 
Fabaceae 13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria alata
Crotalaria alata
Crotalaria alata
Crotalaria alata

Crotalaria berteroana DC.

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria berteroana
Crotalaria berteroana
Crotalaria berteroana
Crotalaria berteroana

Crotalaria brevidens Benth.

 
Fabaceae 36 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens

Crotalaria incana L.

 
Fabaceae 135 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana

Crotalaria juncea L.

 
Fabaceae 91 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea

Crotalaria micans Link LC

 
Fabaceae 78 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria micans
Crotalaria micans
Crotalaria micans
Crotalaria micans

Crotalaria pallida Aiton

 
Fabaceae 273 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida

Crotalaria pumila Ortega LC

 
Fabaceae 48 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila

Crotalaria retusa L.

കിലുകിലുക്കി
Fabaceae 471 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa

Crotalaria spectabilis Roth

 
Fabaceae 104 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis

Crotalaria verrucosa L.

നീല കിലുകിലുപ്പ
Fabaceae 30 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa