കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vriesea splendens (Brongn.) Lem.

 
Bromeliaceae 656 576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vriesea splendens
Vriesea splendens
Vriesea splendens
Vriesea splendens