മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. LC

 
Violaceae 30 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa