മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lysiloma auritum (Schltdl.) Benth. LC

 
Fabaceae 43 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysiloma auritum
Lysiloma auritum
Lysiloma auritum
Lysiloma auritum

Lysiloma divaricatum (Jacq.) J.F. Macbr. LC

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Lysiloma divaricatum