ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacardium occidentale L. LC

കശുമാവ്
Anacardiaceae 677 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale

Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.

 
Anacardiaceae 67 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium spruceanum
Anacardium spruceanum
Anacardium spruceanum
Anacardium spruceanum

Mangifera indica L.

മാവ്
Anacardiaceae 3,325 2,413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica

Spondias dulcis Parkinson

 
Anacardiaceae 121 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias dulcis
Spondias dulcis
Spondias dulcis
Spondias dulcis

Spondias mombin L. LC

 
Anacardiaceae 124 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin

Spondias purpurea L. LC

ജൊക്കോട്ട്
Anacardiaceae 268 184 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea

Tapirira bethanniana J.D.Mitch. VU

 
Anacardiaceae 79 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tapirira bethanniana
Tapirira bethanniana
Tapirira bethanniana
Tapirira bethanniana

Tapirira guianensis Aubl. LC

 
Anacardiaceae 92 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tapirira guianensis
Tapirira guianensis
Tapirira guianensis
Tapirira guianensis

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. LC

 
Anacardiaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tapirira obtusa
Tapirira obtusa
Tapirira obtusa
Tapirira obtusa

Thyrsodium guianense Sagot ex Marchand

 
Anacardiaceae 224 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thyrsodium guianense
Thyrsodium guianense
Thyrsodium guianense
Thyrsodium guianense

Thyrsodium puberulum J.D.Mitch. & Daly LC

 
Anacardiaceae 52 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thyrsodium puberulum
Thyrsodium puberulum
Thyrsodium puberulum
Thyrsodium puberulum