ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tapirira bethanniana J.D.Mitch. VU

 
Anacardiaceae 79 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tapirira bethanniana
Tapirira bethanniana
Tapirira bethanniana
Tapirira bethanniana

Tapirira guianensis Aubl. LC

 
Anacardiaceae 92 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tapirira guianensis
Tapirira guianensis
Tapirira guianensis
Tapirira guianensis

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. LC

 
Anacardiaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tapirira obtusa
Tapirira obtusa
Tapirira obtusa
Tapirira obtusa