ആക്രമണാത്മക സസ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ആക്രമണാത്മക ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾതിരിച്ചറിയുക

ചോദ്യം

തിരിച്ചറിയുക / Pl@ntNet- ലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക

നിരീക്ഷണത്തിന് ഒരേ ചെടിയുടെ 4 ചിത്രങ്ങൾ വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ
തിരിച്ചറിയാൻ, ഇല, പുഷ്പം, ഫലം അല്ലെങ്കിൽ പുറംതൊലി എന്നിവയുടെ ഒരു ചിത്രമെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്
It is recommended to use images with these dimensions x: 1280px

It is recommended to use images with these dimensionsIt is recommended to use images with these dimensions
അഥവാ