ആക്രമണാത്മക സസ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ആക്രമണാത്മക ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Deanna
Deanna 17 ഫെബ്രു. 2024

Hedera hibernica (Kirchn.) Bean

 

ഇല
leaf
James Pipkin
James Pipkin 23 ഡിസം. 2023

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുറംതൊലി
bark
Sousa Ricardo
Sousa Ricardo 23 ഫെബ്രു. 2024

Eclipta prostrata (L.) L.

കയ്യോന്നി Asteraceae

Eclipta prostrata പുഷ്പം
flower
Sousa Ricardo
Sousa Ricardo 23 ഫെബ്രു. 2024

Acmella uliginosa (Sw.) Cass.

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ Asteraceae

Acmella uliginosa പുഷ്പം
flower
Sousa Ricardo
Sousa Ricardo 23 ഫെബ്രു. 2024

Acmella uliginosa (Sw.) Cass.

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ Asteraceae

Acmella uliginosa പുഷ്പം
flower
jayceconquerant
jayceconquerant 23 ഫെബ്രു. 2024

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
T.O.Bias
T.O.Bias 23 ഫെബ്രു. 2024

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
hori mochikazu
hori mochikazu 18 ഫെബ്രു. 2024

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
Dierdiboc
Dierdiboc 22 ഫെബ്രു. 2024

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.

ശീമക്കൊന്ന Fabaceae

Gliricidia sepium പുഷ്പം
flower
tarek ali
tarek ali 18 ഫെബ്രു. 2024

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
Loading...