ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

LUCAS VERMEULEN
LUCAS VERMEULEN 22 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Tom Maras
Tom Maras 22 നവം. 2021

Rosa do Deserto

 

ഇല
leaf
Francois Mansour
Francois Mansour 16 നവം. 2021

Rhus lancea

 

പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
ശീലം
habit
Michael Viljoen
Michael Viljoen 14 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
patricia gonsal
patricia gonsal 11 നവം. 2021

Melia azedarach L.

 

ഫലം
fruit
ഇല
leaf
Lynton AKA CUPCAKE radloff
Lynton AKA CUPCAKE radloff 10 നവം. 2021

Dais cotinifolia പുഷ്പം
flower
Dais cotinifolia ഇല
leaf
Martin Boltižiar
Martin Boltižiar 10 നവം. 2021

Rothmannia engleriana

 

ഫലം
fruit
Alexandre Ducrocq
Alexandre Ducrocq 18 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Lynton AKA CUPCAKE radloff
Lynton AKA CUPCAKE radloff 19 ഒക്ടോ. 2021

Olea europaea L.

ഒലിവ് Oleaceae

Olea europaea ഇല
leaf
Yusuf Kaka
Yusuf Kaka 17 ഒക്ടോ. 2021

Cycas siamensis Miq.

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
പുറംതൊലി
bark
Ella Iris
Ella Iris 16 ഒക്ടോ. 2021

Melia azedarach L.

 

പുഷ്പം
flower
Loading...