ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyrocline ramosissima

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

 
Asteraceae 34 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides
Achyrocline satureioides

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 1,005 817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.

 
Asteraceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens

Artemisia absinthium L.

 
Asteraceae 3,466 2,815 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium

Aster amellus L.

 
Asteraceae 2,180 1,757 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus

Baccharis alpina Kunth

 
Asteraceae 48 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baccharis alpina
Baccharis alpina
Baccharis alpina
Baccharis alpina

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera

 
Asteraceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baccharis boliviensis
Baccharis boliviensis
Baccharis boliviensis
Baccharis boliviensis

Baccharis densiflora Wedd.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Baccharis densiflora

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. LC

 
Asteraceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baccharis latifolia
Baccharis latifolia
Baccharis latifolia
Baccharis latifolia

Baccharis linearifolia (Lam.) Pers.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Baccharis linearifolia

Baccharis papillosa Rusby LC

 
Asteraceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baccharis papillosa
Baccharis papillosa
Baccharis papillosa
Baccharis papillosa

Baccharis pentlandii DC.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Baccharis pentlandii

Baccharis sagittalis (Less.) DC.

 
Asteraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baccharis sagittalis
Baccharis sagittalis
Baccharis sagittalis
Baccharis sagittalis

Baccharis tola Philippi

 
Asteraceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baccharis tola
Baccharis tola
Baccharis tola
Baccharis tola

Bellis perennis L.

 
Asteraceae 12,215 10,713 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis

Bidens andicola Kunth

 
Asteraceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens andicola
Bidens andicola
Bidens andicola
Bidens andicola

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 2,133 1,567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens triplinervia Kunth

 
Asteraceae 62 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia

Calendula officinalis L.

 
Asteraceae 12,584 10,963 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula officinalis
Calendula officinalis
Calendula officinalis
Calendula officinalis

Carduus nutans L.

 
Asteraceae 3,338 2,418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus nutans
Carduus nutans
Carduus nutans
Carduus nutans

Chersodoma antennaria (Wedd.) Cabrera

 
Asteraceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chersodoma antennaria
Chersodoma antennaria
Chersodoma antennaria
Chersodoma antennaria

Chersodoma candida Phil.

 
Asteraceae 26 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chersodoma candida
Chersodoma candida
Chersodoma candida
Chersodoma candida

Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chersodoma jodopappa
Chersodoma jodopappa

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

സിർസിയം വൾഗറെ
Asteraceae 15,883 12,183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare

Conyza altoandina Cabrera

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Conyza altoandina

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

 
Asteraceae 296 207 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conyza bonariensis
Conyza bonariensis
Conyza bonariensis
Conyza bonariensis

Conyza deserticola Phil.

 
Asteraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conyza deserticola
Conyza deserticola
Conyza deserticola
Conyza deserticola

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.

 
Asteraceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotula australis
Cotula australis
Cotula australis
Cotula australis

Cotula coronopifolia L.

 
Asteraceae 388 327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotula coronopifolia
Cotula coronopifolia
Cotula coronopifolia
Cotula coronopifolia

Cotula mexicana (DC.) Cabrera

 
Asteraceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotula mexicana
Cotula mexicana
Cotula mexicana
Cotula mexicana

Crepis capillaris (L.) Wallr.

 
Asteraceae 7,162 5,319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crepis capillaris
Crepis capillaris
Crepis capillaris
Crepis capillaris

Cynara cardunculus L.

 
Asteraceae 2,229 1,643 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus

Dasyphyllum ferox (Wedd.) Cabrera

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Dasyphyllum ferox

Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench

 
Asteraceae 1,491 1,253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dimorphotheca pluvialis
Dimorphotheca pluvialis
Dimorphotheca pluvialis
Dimorphotheca pluvialis

Erigeron rosulatus Wedd.

 
Asteraceae 15 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron rosulatus
Erigeron rosulatus
Erigeron rosulatus
Erigeron rosulatus

Flaveria bidentis (L.) Kuntze

 
Asteraceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flaveria bidentis
Flaveria bidentis
Flaveria bidentis
Flaveria bidentis

Gaillardia pulchella Foug.

 
Asteraceae 2,634 2,329 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella

Galinsoga parviflora Cav.

 
Asteraceae 2,675 2,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora

Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.

 
Asteraceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gamochaeta americana
Gamochaeta americana
Gamochaeta americana
Gamochaeta americana

Gamochaeta lulioana S.E. Freire & Iharlgui

 
Asteraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gamochaeta lulioana
Gamochaeta lulioana
Gamochaeta lulioana
Gamochaeta lulioana

Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera

 
Asteraceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gamochaeta pensylvanica
Gamochaeta pensylvanica
Gamochaeta pensylvanica
Gamochaeta pensylvanica

Gazania rigens (L.) Gaertn.

 
Asteraceae 6,704 5,879 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gazania rigens
Gazania rigens
Gazania rigens
Gazania rigens

Gnaphalium badium Wedd.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Gnaphalium badium

Helianthus annuus L. LC

സൂര്യകാന്തി
Asteraceae 13,543 12,360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helianthus annuus
Helianthus annuus
Helianthus annuus
Helianthus annuus

Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews

ഊട്ടി പൂവ്
Asteraceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helichrysum bracteatum
Helichrysum bracteatum
Helichrysum bracteatum
Helichrysum bracteatum

Hypochaeris echegarayi Hieron.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hypochaeris echegarayi
Hypochaeris echegarayi
Loading...