ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Juncus balticus Willd. LC

 
Juncaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncus balticus
Juncus balticus
Juncus balticus
Juncus balticus

Juncus bufonius L. LC

 
Juncaceae 257 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncus bufonius
Juncus bufonius
Juncus bufonius
Juncus bufonius

Juncus ebracteatus E. Mey.

 
Juncaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncus ebracteatus
Juncus ebracteatus

Juncus stipulatus Nees & Meyen

 
Juncaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncus stipulatus
Juncus stipulatus