കെനിയയിലെ ലെവ ലെവ വന്യജീവി സംരക്ഷണംപര്യവേക്ഷണം

Ajuga integrifolia Buch.-Ham.

 
27 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia