കെനിയയിലെ ലെവ ലെവ വന്യജീവി സംരക്ഷണം പര്യവേക്ഷണം

Ajuga integrifolia Buch.-Ham.

 
Lamiaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia
Ajuga integrifolia