മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Murraya koenigii (L.) Spreng.

കറിവേപ്പ്
Rutaceae 339 303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Murraya koenigii
Murraya koenigii
Murraya koenigii
Murraya koenigii

Murraya paniculata (L.) Jack

കാട്ടുകറിവേപ്പ്
Rutaceae 931 717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Murraya paniculata
Murraya paniculata
Murraya paniculata
Murraya paniculata