മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson

 
Rutaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Triphasia trifolia
Triphasia trifolia
Triphasia trifolia
Triphasia trifolia