യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

19,117 15,984 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aceraceae

Aceraceae

79,822 63,408 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achatocarpaceae

Achatocarpaceae

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

406 335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

1,072 853 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

492 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agavaceae

Agavaceae

38,742 33,484 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

3,016 2,400 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

2,959 2,135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloaceae

Aloaceae

1,055 974 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

31,329 25,291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

36,088 29,095 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

41 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

3,317 2,576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,28,141 97,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

55,538 47,386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aponogetonaceae

Aponogetonaceae

31 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

15,852 12,732 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

64,378 58,727 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

31,593 26,929 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

2,972 2,307 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

10,362 8,242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

4,453 3,548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepiadaceae

Asclepiadaceae

14,762 12,531 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

14,189 11,515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

6,44,598 5,11,652 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azollaceae

Azollaceae

364 260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

17,958 14,405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

689 481 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bataceae

Bataceae

37 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

6,241 5,383 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

19,245 15,439 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

61,282 46,648 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

24,885 18,855 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

876 565 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

922 817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

90,421 72,832 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,77,769 1,34,955 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

5,017 4,463 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddlejaceae

Buddlejaceae

14,212 11,397 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burmanniaceae

Burmanniaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

394 226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

1,181 943 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

8,770 6,946 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

24,993 21,803 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callitrichaceae

Callitrichaceae

721 567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calycanthaceae

Calycanthaceae

1,276 1,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calyceraceae

Calyceraceae

17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

54,040 42,895 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...