യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

14,169 12,067 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aceraceae

Aceraceae

61,190 49,103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achatocarpaceae

Achatocarpaceae

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

282 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

731 576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

348 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agavaceae

Agavaceae

27,987 24,352 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

2,178 1,790 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

2,259 1,648 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloaceae

Aloaceae

1,114 1,063 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

22,497 18,304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

27,503 22,298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

25 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

2,356 1,856 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,00,167 76,408 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

41,735 35,847 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aponogetonaceae

Aponogetonaceae

31 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

11,582 9,488 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

47,207 43,249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

25,108 21,657 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

1,868 1,464 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

7,381 5,955 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

3,534 2,854 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepiadaceae

Asclepiadaceae

11,782 10,181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

10,622 8,687 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

4,88,510 3,89,993 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azollaceae

Azollaceae

285 196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

14,213 11,506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

468 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bataceae

Bataceae

31 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

5,299 4,597 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

13,596 11,120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

45,179 34,334 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

17,421 13,138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

563 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

704 633 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

69,426 56,402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,28,940 98,736 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

4,329 3,884 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddlejaceae

Buddlejaceae

11,281 9,080 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burmanniaceae

Burmanniaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

275 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

881 704 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

6,534 5,151 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

17,967 15,838 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callitrichaceae

Callitrichaceae

472 385 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calycanthaceae

Calycanthaceae

878 752 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calyceraceae

Calyceraceae

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

42,400 33,762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...