ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff. EN

 
Cactaceae 48 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalocereus senilis
Cephalocereus senilis
Cephalocereus senilis
Cephalocereus senilis

Echinocactus grusonii Hildm. EN

 
Cactaceae 1,311 1,210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echinocactus grusonii
Echinocactus grusonii
Echinocactus grusonii
Echinocactus grusonii

Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. LC

നിശാഗന്ധി
Cactaceae 1,395 1,249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum

Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose DD

 
Cactaceae 1,328 1,133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus

Melocactus intortus (Mill.) Urb. LC

 
Cactaceae 112 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melocactus intortus
Melocactus intortus
Melocactus intortus
Melocactus intortus

Opuntia cochenillifera (L.) Mill.

 
Cactaceae 101 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera
Opuntia cochenillifera
Opuntia cochenillifera
Opuntia cochenillifera

Opuntia elatior Mill. LC

 
Cactaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Opuntia elatior

Pereskia aculeata Mill. LC

 
Cactaceae 271 221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata

Selenicereus anthonyanus (Alexander) D.Hunt LC

 
Cactaceae 23 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Selenicereus anthonyanus
Selenicereus anthonyanus
Selenicereus anthonyanus
Selenicereus anthonyanus