ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Citharexylum spinosum L. LC

പാരിജാതം
Verbenaceae 220 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citharexylum spinosum
Citharexylum spinosum
Citharexylum spinosum
Citharexylum spinosum

Duranta erecta L. LC

മാണിക്ക്യചെമ്പഴുക്ക
Verbenaceae 3,863 3,080 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Duranta erecta
Duranta erecta
Duranta erecta
Duranta erecta

Lantana camara L.

ലന്റാന കമാര
Verbenaceae 13,777 11,895 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lantana camara
Lantana camara
Lantana camara
Lantana camara

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq.

 
Verbenaceae 653 527 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lantana montevidensis
Lantana montevidensis
Lantana montevidensis
Lantana montevidensis

Petrea volubilis L.

നീലമണി
Verbenaceae 964 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petrea volubilis
Petrea volubilis
Petrea volubilis
Petrea volubilis

Premna serratifolia L. LC

മുഞ്ഞ
Verbenaceae 81 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Premna serratifolia
Premna serratifolia
Premna serratifolia
Premna serratifolia

Premna taitensis Schauer

 
Verbenaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Premna taitensis

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl

 
Verbenaceae 160 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis
Stachytarpheta cayennensis
Stachytarpheta cayennensis
Stachytarpheta cayennensis

Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl

 
Verbenaceae 106 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis
Stachytarpheta mutabilis
Stachytarpheta mutabilis
Stachytarpheta mutabilis

Stachytarpheta urticifolia Sims

 
Verbenaceae 94 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia
Stachytarpheta urticifolia
Stachytarpheta urticifolia
Stachytarpheta urticifolia

Verbena litoralis Kunth

 
Verbenaceae 37 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Verbena litoralis
Verbena litoralis
Verbena litoralis
Verbena litoralis

Verbena x hybrida Voss

 
Verbenaceae 712 582 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Verbena x hybrida
Verbena x hybrida
Verbena x hybrida
Verbena x hybrida