ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tradescantia fluminensis Vell.

 
Commelinaceae 3,419 3,006 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tradescantia fluminensis
Tradescantia fluminensis
Tradescantia fluminensis
Tradescantia fluminensis

Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt

 
Commelinaceae 4,537 4,129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tradescantia pallida
Tradescantia pallida
Tradescantia pallida
Tradescantia pallida

Tradescantia spathacea Sw.

 
Commelinaceae 2,712 2,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tradescantia spathacea
Tradescantia spathacea
Tradescantia spathacea
Tradescantia spathacea

Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse

 
Commelinaceae 177 129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tradescantia zebrina
Tradescantia zebrina
Tradescantia zebrina
Tradescantia zebrina