ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

divya Andayil
divya Andayil 5 ഡിസം. 2021

Leucas aspera (Willd.) Link

തുമ്പ Lamiaceae

Leucas aspera പുഷ്പം
flower
divya Andayil
divya Andayil 5 ഡിസം. 2021

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

ശീമക്കൊങ്ങിണി Verbenaceae

Stachytarpheta jamaicensis പുഷ്പം
flower
Prithvijit
Prithvijit 15 മാർ. 2020

Pupalia lappacea (L.) A. Juss.

 

പുഷ്പം
flower
Prithvijit
Prithvijit 25 നവം. 2021

Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum.

 

പുഷ്പം
flower
s madan
s madan 4 ഡിസം. 2021

Convolvulus arvensis L.

 

പുഷ്പം
flower
Lalkota Ramesh Kumar
Lalkota Ramesh Kumar 4 ഡിസം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
Christine Down
Christine Down 3 ഡിസം. 2021

Coriandrum sativum L.

മല്ലി Apiaceae

Coriandrum sativum ഇല
leaf
ethos smith
ethos smith 2 ഡിസം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Sadek Tabrrezy
Sadek Tabrrezy 7 ഒക്ടോ. 2021

Hibiscus cannabinus L.

മെസ്റ്റ Malvaceae

Hibiscus cannabinus പുഷ്പം
flower
Hibiscus cannabinus ശീലം
habit
Arvind PINTO
Arvind PINTO 30 നവം. 2021

Kaempferia galanga L.

കച്ചോലം Zingiberaceae

Kaempferia galanga പുഷ്പം
flower
سوسن پدرامی
سوسن پدرامی 30 നവം. 2021

Calendula officinalis L.

 

പുഷ്പം
flower
Loading...