ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾസംഭാവനകൾ

Virgínia Brandão
Virgínia Brandão28 മേയ് 2024
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Ageratum conyzoides (L.) L.

അപ്പ Asteraceae

Ageratum conyzoides ഇല
leaf
Ageratum conyzoides പുഷ്പം
flower
Ульяна :3
Ульяна :328 മേയ് 2024
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Manumanup
Manumanup28 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) Not reviewed observation
Pandanus amaryllifolius Roxb.

ബിരിയാണിക്കൈത Pandanaceae

Pandanus amaryllifolius ഇല
leaf
Thibaut DURR
Thibaut DURR28 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
口鳥 羅
口鳥 羅28 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) Not reviewed observation
Carica papaya L.

പപ്പായ Caricaceae

Carica papaya ഇല
leaf
Narendra Sahu
Narendra Sahu28 മേയ് 2024
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംഅവലോകനം അവലോകനം ചെയ്തു
Narendra Sahu
Narendra Sahu28 മേയ് 2024
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Cannabis sativa L.

Cannabaceae

Cannabis sativa ഇല
leaf
annika.guse
annika.guse27 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) Not reviewed observation
Dustin Johnson
Dustin Johnson27 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Velasquez jeinis
Velasquez jeinis27 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) Not reviewed observation
evelyntaina719
evelyntaina71927 മേയ് 2024
Not reviewed observation
Ageratum conyzoides (L.) L.

അപ്പ Asteraceae

Ageratum conyzoides ഇല
leaf
Kim O
Kim O27 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണംNot reviewed observation
തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
Kim O
Kim O27 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) Not reviewed observation
തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Kim O
Kim O27 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണംNot reviewed observation
തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
ഇല

+1

leaf
Zvoni Dzwonczek
Zvoni Dzwonczek27 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
mika42
mika4227 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
yougiho
yougiho27 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

സുബാബുൽ Fabaceae

Leucaena leucocephala ഇല
leaf
Claudine Pignot
Claudine Pignot27 മേയ് 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Loading...