ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
1,251 1,052 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abrus precatorius L.

കുന്നി
377 286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
76 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
203 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
2,864 2,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia catechu (L.f.) Willd.

 
3 1 നിരീക്ഷണം
Fabaceae
Acacia catechu
Acacia catechu
Acacia catechu

Acacia farnesiana (L.) Willd.

 
993 676 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia mangium Willd.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

മാഞ്ചിയം
223 145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
1,000 588 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
38 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia nilotica (L.) Delile

 
3 1 നിരീക്ഷണം
Fabaceae
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acalypha australis L.

 
48 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acalypha hispida Burm.f.

 
1,114 834 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
287 227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
30 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
2,114 1,630 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acanthus ilicifolius L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ചുള്ളിക്കണ്ടൽ
55 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthaceae
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius

Achillea millefolium L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
24,829 20,730 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
813 541 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
18 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Acorus calamus L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

വയമ്പ്‌
590 450 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acronychia pedunculata (L.) Miq.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

മുട്ടനാറി
4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rutaceae
Acronychia pedunculata
Acronychia pedunculata
Acronychia pedunculata
Acronychia pedunculata

Acrotrema costatum Jack

 
9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dilleniaceae
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
617 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adenanthera pavonina L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

മഞ്ചാടി
259 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aerva lanata (L.) Juss.

ചെറൂള
5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Aerva sanguinolenta (L.) Blume

 
4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta

Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br.

 
114 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gesneriaceae
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis

Aeschynanthus radicans Jack

 
1,069 884 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gesneriaceae
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans

Aeschynomene americana L.

പൊന്ത്
147 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

നെല്ലിത്താളി
45 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Loading...