ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 978 829 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik.

 
Malvaceae 40 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 152 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abroma augusta (L.) L.f.

 
Malvaceae 32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 60 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 162 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,352 1,841 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia catechu (L.f.) Willd.

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Acacia catechu
Acacia catechu
Acacia catechu

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 24 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 809 545 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 607 460 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 146 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 741 413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
Fabaceae 29 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 142 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia pennata (L.) Willd.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia pennata

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 241 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acalypha australis L.

 
Euphorbiaceae 21 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acalypha caturus Blume LC

 
Euphorbiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha caturus
Acalypha caturus
Acalypha caturus
Acalypha caturus

Acalypha grandis Benth. LC

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha grandis

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 742 564 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 221 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
Euphorbiaceae 23 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,453 1,095 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acanthus ilicifolius L. LC

ചുള്ളിക്കണ്ടൽ
Acanthaceae 38 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 22,873 19,227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 609 397 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Acorus calamus L. LC

വയമ്പ്‌
Acoraceae 403 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 114 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Acrotrema costatum Jack

 
Dilleniaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 438 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 186 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aeginetia indica L. LC

ചെങ്കുമിൾ
Orobanchaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeginetia indica
Aeginetia indica
Aeginetia indica
Aeginetia indica

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

കൂവളം
Rutaceae 93 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos

Aerva lanata (L.) Juss.

ചെറൂള
Amaranthaceae 45 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Aerva sanguinolenta (L.) Blume

 
Amaranthaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta

Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br.

 
Gesneriaceae 48 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis

Aeschynanthus radicans Jack

 
Gesneriaceae 668 541 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans

Aeschynomene americana L.

പൊന്ത്
Fabaceae 115 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib EN

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa

Agathis borneensis Warb. EN

 
Araucariaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Agathis borneensis
Agathis borneensis

Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A.Rich. VU

 
Araucariaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agathis dammara
Agathis dammara

Agathis labillardierei Warb.

 
Araucariaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Agathis labillardierei
Agathis labillardierei
Agathis robusta
Agathis robusta
Agathis robusta
Agathis robusta

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 636 492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Loading...