പ്രോവെൻസ്, ഫ്രാൻസ് ഫ്ലോർ പ്രോവെൺസാലെ ഡെപ്. ഡെസ് ബോഷ്-ഡു-റോൺ പര്യവേക്ഷണം

Abies 4 ഇനം
Abutilon 1 ഇനം
Acacia 2 ഇനം
Acanthus 1 ഇനം
Acer 6 ഇനം
Achillea 7 ഇനം
Achnatherum 2 ഇനം
Adiantum 1 ഇനം
Adonis 3 ഇനം
Aegilops 6 ഇനം
Aeluropus 1 ഇനം
Aesculus 1 ഇനം
Aethionema 1 ഇനം
Agave 1 ഇനം
Agrimonia 1 ഇനം
Agrostemma 1 ഇനം
Agrostis 3 ഇനം
Ailanthus 1 ഇനം
Aira 4 ഇനം
Ajuga 3 ഇനം
Albizia 1 ഇനം
Alcea 1 ഇനം
Alisma 2 ഇനം
Alkanna 1 ഇനം
Alliaria 1 ഇനം
Allium 26 ഇനം
Allosorus 1 ഇനം
Alnus 3 ഇനം
Aloe 1 ഇനം
Alopecurus 3 ഇനം
Aloysia 1 ഇനം
Alternanthera 1 ഇനം
Althaea 2 ഇനം
Althenia 1 ഇനം
Alyssum 2 ഇനം
Amaranthus 7 ഇനം
Ambrosia 2 ഇനം
Amelanchier 1 ഇനം
Ammannia 2 ഇനം
Ammi 1 ഇനം
Ammophila 1 ഇനം
Amorpha 1 ഇനം
Anacamptis 7 ഇനം
Anacyclus 2 ഇനം
Anagyris 1 ഇനം
Anarrhinum 1 ഇനം
Anchusa 4 ഇനം
Andrachne 1 ഇനം
Androsace 1 ഇനം
Andryala 1 ഇനം
Anemone 4 ഇനം
Anethum 1 ഇനം
Angelica 1 ഇനം
Anisantha 6 ഇനം
Anredera 1 ഇനം
Anthemis 5 ഇനം
Anthericum 1 ഇനം
Anthoxanthum 1 ഇനം
Anthriscus 3 ഇനം
Anthyllis 4 ഇനം
Antirrhinum 1 ഇനം
Aphanes 2 ഇനം
Aphyllanthes 1 ഇനം
Apium 1 ഇനം
Aptenia 1 ഇനം
Arabidopsis 1 ഇനം
Arabis 5 ഇനം
Araujia 1 ഇനം
Arbutus 2 ഇനം
Arceuthobium 1 ഇനം
Arctium 1 ഇനം
Arctostaphylos 1 ഇനം
Arenaria 6 ഇനം
Argentina 1 ഇനം
Argyrolobium 1 ഇനം
Arisarum 1 ഇനം
Aristolochia 4 ഇനം
Armeria 1 ഇനം
Arrhenatherum 1 ഇനം
Artemisia 8 ഇനം
Arthrocnemum 1 ഇനം
Arum 2 ഇനം
Arundo 1 ഇനം
Asclepias 1 ഇനം
Asparagus 3 ഇനം
Asperula 2 ഇനം
Asphodelus 5 ഇനം
Asplenium 9 ഇനം
Asteriscus 1 ഇനം
Astragalus 10 ഇനം
Atractylis 1 ഇനം
Atriplex 6 ഇനം
Atropa 1 ഇനം
Avena 3 ഇനം
Avenula 1 ഇനം
Azolla 1 ഇനം
Baccharis 1 ഇനം
Baldellia 1 ഇനം
Ballota 2 ഇനം
Barbarea 1 ഇനം
Bartsia 1 ഇനം
Bellis 3 ഇനം
Berberis 2 ഇനം
Berula 1 ഇനം
Beta 2 ഇനം
Bidens 5 ഇനം
Bifora 2 ഇനം
Biscutella 2 ഇനം
Bituminaria 1 ഇനം
Blackstonia 2 ഇനം
Blitum 1 ഇനം
Bolboschoenus 2 ഇനം
Bombycilaena 1 ഇനം
Borago 1 ഇനം
Bothriochloa 2 ഇനം
Bougainvillea 1 ഇനം
Brachypodium 4 ഇനം
Brassica 6 ഇനം
Briza 3 ഇനം
Bromopsis 3 ഇനം
Bromus 10 ഇനം
Broussonetia 1 ഇനം
Bryonia 1 ഇനം
Buddleja 1 ഇനം
Bufonia 3 ഇനം
Buglossoides 2 ഇനം
Bunias 2 ഇനം
Bunium 2 ഇനം
Bupleurum 9 ഇനം
Butomus 1 ഇനം
Buxus 2 ഇനം
Cakile 1 ഇനം
Calamagrostis 2 ഇനം
Calendula 3 ഇനം
Calepina 1 ഇനം
Callitriche 3 ഇനം
Camelina 1 ഇനം
Campanula 9 ഇനം
Camphorosma 1 ഇനം
Campsis 1 ഇനം
Capparis 1 ഇനം
Capsella 1 ഇനം
Caragana 1 ഇനം
Cardamine 2 ഇനം
Carduus 6 ഇനം
Carex 25 ഇനം
Carlina 4 ഇനം
Carpinus 1 ഇനം
Carpobrotus 2 ഇനം
Carthamus 2 ഇനം
Castanea 1 ഇനം
Catananche 1 ഇനം
Catapodium 2 ഇനം
Caucalis 1 ഇനം
Cedrus 1 ഇനം
Celtis 1 ഇനം
Cenchrus 3 ഇനം
Centaurea 13 ഇനം
Centaurium 4 ഇനം
Centranthus 3 ഇനം
Cephalanthera 3 ഇനം
Cephalaria 1 ഇനം
Cerastium 8 ഇനം
Ceratocephala 1 ഇനം
Ceratonia 1 ഇനം
Ceratophyllum 2 ഇനം
Cercis 1 ഇനം
Cerinthe 2 ഇനം
Cervaria 1 ഇനം
Chaenorrhinum 3 ഇനം
Chaerophyllum 1 ഇനം
Chamaerops 1 ഇനം
Chelidonium 1 ഇനം
Chenopodium 4 ഇനം
Chiliadenus 1 ഇനം
Chondrilla 1 ഇനം
Chrozophora 1 ഇനം
Chrysopogon 1 ഇനം
Cicer 1 ഇനം
Cichorium 2 ഇനം
Cirsium 6 ഇനം
Cistus 3 ഇനം
Cladium 1 ഇനം
Clematis 3 ഇനം
Clinopodium 3 ഇനം
Clypeola 1 ഇനം
Cnicus 1 ഇനം
Coincya 1 ഇനം
Colchicum 4 ഇനം
Colutea 1 ഇനം
Commelina 1 ഇനം
Conium 1 ഇനം
Conopodium 1 ഇനം
Conringia 1 ഇനം
Convolvulus 10 ഇനം
Coreopsis 1 ഇനം
Coriandrum 1 ഇനം
Coris 1 ഇനം
Corispermum 1 ഇനം
Cornus 2 ഇനം
Coronilla 6 ഇനം
Cortaderia 1 ഇനം
Corylus 1 ഇനം
Cosmos 1 ഇനം
Cota 2 ഇനം
Cotinus 1 ഇനം
Cotoneaster 6 ഇനം
Crassula 1 ഇനം
Crataegus 2 ഇനം
Crepis 14 ഇനം
Cressa 1 ഇനം
Crithmum 1 ഇനം
Crocus 1 ഇനം
Crucianella 3 ഇനം
Cruciata 1 ഇനം
Crupina 1 ഇനം
Crypsis 2 ഇനം
Cucumis 1 ഇനം
Cucurbita 1 ഇനം
Cullen 1 ഇനം
Cupressus 2 ഇനം
Cuscuta 4 ഇനം
Cutandia 1 ഇനം
Cyanus 2 ഇനം
Cyclamen 2 ഇനം
Cyclospermum 1 ഇനം
Cydonia 1 ഇനം
Cymbalaria 1 ഇനം
Cymodocea 1 ഇനം
Cynanchum 1 ഇനം
Cynara 2 ഇനം
Cynodon 1 ഇനം
Cynoglossum 2 ഇനം
Cynosurus 3 ഇനം
Cyperus 11 ഇനം
Cyrtomium 1 ഇനം
Cystopteris 1 ഇനം
Cytinus 2 ഇനം
Cytisophyllum 1 ഇനം
Cytisus 1 ഇനം
Dactylis 1 ഇനം
Dactylorhiza 2 ഇനം
Damasonium 1 ഇനം
Danthonia 1 ഇനം
Daphne 3 ഇനം
Dasypyrum 1 ഇനം
Datura 2 ഇനം
Daucus 1 ഇനം
Delphinium 5 ഇനം
Deschampsia 1 ഇനം
Dianthus 4 ഇനം
Dichondra 1 ഇനം
Dictamnus 1 ഇനം
Digitalis 1 ഇനം
Digitaria 2 ഇനം
Dioscorea 1 ഇനം
Diospyros 2 ഇനം
Dipcadi 1 ഇനം
Diplachne 1 ഇനം
Diplotaxis 4 ഇനം
Dipsacus 1 ഇനം
Dittrichia 2 ഇനം
Doronicum 1 ഇനം
Dorycnium 2 ഇനം
Draba 2 ഇനം
Dracunculus 1 ഇനം
Dryopteris 1 ഇനം
Dysphania 2 ഇനം
Ecballium 1 ഇനം
Echinaria 1 ഇനം
Echinochloa 5 ഇനം
Echinophora 1 ഇനം
Echinops 2 ഇനം
Echium 5 ഇനം
Eclipta 1 ഇനം
Egeria 1 ഇനം
Eichhornia 1 ഇനം
Elaeagnus 1 ഇനം
Elatine 2 ഇനം
Eleocharis 3 ഇനം
Eleusine 1 ഇനം
Elodea 2 ഇനം
Elytrigia 6 ഇനം
Ephedra 3 ഇനം
Epilobium 6 ഇനം
Epipactis 9 ഇനം
Equisetum 5 ഇനം
Eragrostis 5 ഇനം
Erica 3 ഇനം
Erigeron 8 ഇനം
Eriobotrya 1 ഇനം
Erodium 6 ഇനം
Eruca 1 ഇനം
Erucastrum 2 ഇനം
Eryngium 2 ഇനം
Erysimum 4 ഇനം
Eschscholzia 1 ഇനം
Eucalyptus 2 ഇനം
Euonymus 3 ഇനം
Euphorbia 32 ഇനം
Euphrasia 2 ഇനം
Fagopyrum 1 ഇനം
Fagus 1 ഇനം
Falcaria 1 ഇനം
Fallopia 3 ഇനം
Ferula 2 ഇനം
Festuca 5 ഇനം
Ficaria 1 ഇനം
Ficus 1 ഇനം
Filago 4 ഇനം
Filipendula 1 ഇനം
Foeniculum 1 ഇനം
Fragaria 2 ഇനം
Frangula 1 ഇനം
Frankenia 3 ഇനം
Fraxinus 4 ഇനം
Freesia 1 ഇനം
Fritillaria 1 ഇനം
Fumana 5 ഇനം
Fumaria 10 ഇനം
Gagea 6 ഇനം
Galactites 1 ഇനം
Galatella 2 ഇനം
Galega 1 ഇനം
Galeopsis 1 ഇനം
Galinsoga 1 ഇനം
Galium 20 ഇനം
Gastridium 1 ഇനം
Gaudinia 1 ഇനം
Gazania 1 ഇനം
Genista 6 ഇനം
Gentiana 1 ഇനം
Geranium 11 ഇനം
Geropogon 1 ഇനം
Geum 2 ഇനം
Gladiolus 2 ഇനം
Glaucium 2 ഇനം
Glebionis 2 ഇനം
Glechoma 1 ഇനം
Gleditsia 1 ഇനം
Globularia 5 ഇനം
Glyceria 2 ഇനം
Glycyrrhiza 1 ഇനം
Gomphocarpus 1 ഇനം
Gratiola 1 ഇനം
Groenlandia 1 ഇനം
Gymnadenia 1 ഇനം
Gypsophila 2 ഇനം
Hainardia 1 ഇനം
Halimione 1 ഇനം
Hedera 2 ഇനം
Hedypnois 1 ഇനം
Hedysarum 1 ഇനം
Helianthemum 10 ഇനം
Helianthus 2 ഇനം
Helichrysum 1 ഇനം
Helictochloa 2 ഇനം
Heliotropium 3 ഇനം
Helleborus 1 ഇനം
Helminthotheca 1 ഇനം
Helosciadium 1 ഇനം
Heracleum 1 ഇനം
Herniaria 4 ഇനം
Hesperis 1 ഇനം
Heteranthera 2 ഇനം
Hibiscus 1 ഇനം
Hieracium 5 ഇനം
Himantoglossum 2 ഇനം
Hippocrepis 5 ഇനം
Hippophae 1 ഇനം
Hippuris 1 ഇനം
Hirschfeldia 1 ഇനം
Holcus 1 ഇനം
Holosteum 1 ഇനം
Honorius 1 ഇനം
Hordeum 5 ഇനം
Hornungia 2 ഇനം
Hottonia 1 ഇനം
Humulus 2 ഇനം
Hyacinthoides 1 ഇനം
Hyacinthus 1 ഇനം
Hydrocharis 1 ഇനം
Hydrocotyle 2 ഇനം
Hylotelephium 1 ഇനം
Hyoscyamus 2 ഇനം
Hyoseris 2 ഇനം
Hyparrhenia 1 ഇനം
Hypecoum 1 ഇനം
Hypericum 7 ഇനം
Hypochaeris 4 ഇനം
Hyssopus 1 ഇനം
Iberis 5 ഇനം
Ilex 1 ഇനം
Impatiens 1 ഇനം
Inula 7 ഇനം
Ionopsidium 1 ഇനം
Ipomoea 3 ഇനം
Iris 10 ഇനം
Isatis 1 ഇനം
Isolepis 2 ഇനം
Jacobaea 5 ഇനം
Jasione 1 ഇനം
Jasminum 1 ഇനം
Juglans 2 ഇനം
Juncus 21 ഇനം
Juniperus 3 ഇനം
Jurinea 1 ഇനം
Kali 1 ഇനം
Katapsuxis 1 ഇനം
Kengia 1 ഇനം
Kickxia 4 ഇനം
Klasea 1 ഇനം
Knautia 3 ഇനം
Koeleria 1 ഇനം
Koelreuteria 1 ഇനം
Laburnum 1 ഇനം
Lactuca 8 ഇനം
Lagurus 1 ഇനം
Lamium 5 ഇനം
Laphangium 1 ഇനം
Lapsana 1 ഇനം
Laserpitium 2 ഇനം
Lathyrus 18 ഇനം
Laurus 1 ഇനം
Lavandula 3 ഇനം
Leersia 1 ഇനം
Legousia 4 ഇനം
Lemna 4 ഇനം
Lens 2 ഇനം
Leontodon 5 ഇനം
Lepidium 8 ഇനം
Leucanthemum 4 ഇനം
Leucojum 2 ഇനം
Ligustrum 3 ഇനം
Lilium 2 ഇനം
Limbarda 1 ഇനം
Limodorum 1 ഇനം
Limonium 9 ഇനം
Linaria 6 ഇനം
Lindernia 1 ഇനം
Linum 9 ഇനം
Lipandra 1 ഇനം
Liriodendron 1 ഇനം
Lithodora 1 ഇനം
Lithospermum 1 ഇനം
Lobularia 1 ഇനം
Logfia 2 ഇനം
Lolium 3 ഇനം
Lomelosia 3 ഇനം
Loncomelos 2 ഇനം
Lonicera 5 ഇനം
Lotus 7 ഇനം
Ludwigia 2 ഇനം
Lunaria 1 ഇനം
Luzula 2 ഇനം
Lychnis 1 ഇനം
Lycium 3 ഇനം
Lycopsis 1 ഇനം
Lycopus 1 ഇനം
Lygeum 1 ഇനം
Lysimachia 7 ഇനം
Lythrum 4 ഇനം
Magydaris 1 ഇനം
Malcolmia 3 ഇനം
Malephora 1 ഇനം
Malus 2 ഇനം
Malva 10 ഇനം
Mantisalca 1 ഇനം
Maresia 1 ഇനം
Marrubium 1 ഇനം
Matricaria 1 ഇനം
Matthiola 3 ഇനം
Medicago 19 ഇനം
Melampyrum 1 ഇനം
Melica 4 ഇനം
Melilotus 8 ഇനം
Melissa 1 ഇനം
Melittis 1 ഇനം
Melomphis 1 ഇനം
Mentha 5 ഇനം
Mercurialis 4 ഇനം
Mesembryanthemum 1 ഇനം
Mibora 1 ഇനം
Micromeria 1 ഇനം
Microthlaspi 1 ഇനം
Minuartia 4 ഇനം
Mirabilis 1 ഇനം
Miscanthus 1 ഇനം
Misopates 2 ഇനം
Moehringia 1 ഇനം
Molinia 1 ഇനം
Monotropa 1 ഇനം
Morus 3 ഇനം
Muscari 2 ഇനം
Myagrum 1 ഇനം
Myosotis 5 ഇനം
Myosurus 1 ഇനം
Myricaria 1 ഇനം
Myriophyllum 3 ഇനം
Myrtus 1 ഇനം
Najas 3 ഇനം
Narcissus 6 ഇനം
Narduroides 1 ഇനം
Nasturtium 1 ഇനം
Neatostema 1 ഇനം
Nectaroscilla 1 ഇനം
Neotinea 3 ഇനം
Neottia 2 ഇനം
Nepeta 2 ഇനം
Nerium 1 ഇനം
Neslia 1 ഇനം
Nicotiana 1 ഇനം
Nigella 2 ഇനം
Nonea 3 ഇനം
Nothoscordum 1 ഇനം
Nuphar 1 ഇനം
Nymphaea 1 ഇനം
Odontites 3 ഇനം
Oenanthe 5 ഇനം
Oenothera 8 ഇനം
Olea 1 ഇനം
Oncostema 1 ഇനം
Onobrychis 6 ഇനം
Ononis 8 ഇനം
Onopordum 3 ഇനം
Ophioglossum 1 ഇനം
Ophrys 18 ഇനം
Opopanax 1 ഇനം
Opuntia 8 ഇനം
Orchis 7 ഇനം
Origanum 1 ഇനം
Orlaya 2 ഇനം
Ornithogalum 2 ഇനം
Orobanche 17 ഇനം
Oryza 1 ഇനം
Osteospermum 1 ഇനം
Ostrya 1 ഇനം
Osyris 1 ഇനം
Oxalis 6 ഇനം
Oxybasis 4 ഇനം
Paliurus 1 ഇനം
Pallenis 2 ഇനം
Pancratium 1 ഇനം
Panicum 4 ഇനം
Papaver 6 ഇനം
Parapholis 2 ഇനം
Pardoglossum 1 ഇനം
Parentucellia 2 ഇനം
Parietaria 2 ഇനം
Parnassia 1 ഇനം
Paronychia 3 ഇനം
Parthenocissus 1 ഇനം
Paspalum 2 ഇനം
Passiflora 1 ഇനം
Pastinaca 1 ഇനം
Paulownia 1 ഇനം
Periploca 1 ഇനം
Persicaria 7 ഇനം
Petrorhagia 2 ഇനം
Peucedanum 1 ഇനം
Phacelia 1 ഇനം
Phagnalon 2 ഇനം
Phalaris 7 ഇനം
Phelipanche 3 ഇനം
Phillyrea 3 ഇനം
Phleum 5 ഇനം
Phlomis 3 ഇനം
Phoenix 1 ഇനം
Phragmites 1 ഇനം
Phyla 1 ഇനം
Physalis 1 ഇനം
Physostegia 1 ഇനം
Phyteuma 2 ഇനം
Phytolacca 1 ഇനം
Picnomon 1 ഇനം
Picris 2 ഇനം
Pilosella 1 ഇനം
Pimpinella 3 ഇനം
Pinguicula 1 ഇനം
Pinus 6 ഇനം
Piptatherum 2 ഇനം
Pistacia 2 ഇനം
Pistia 1 ഇനം
Pisum 1 ഇനം
Pittosporum 1 ഇനം
Plantago 16 ഇനം
Platanthera 2 ഇനം
Platanus 1 ഇനം
Platycapnos 1 ഇനം
Plumbago 2 ഇനം
Poa 8 ഇനം
Podospermum 1 ഇനം
Polycarpon 1 ഇനം
Polycnemum 2 ഇനം
Polygala 6 ഇനം
Polygonatum 1 ഇനം
Polygonum 5 ഇനം
Polypodium 2 ഇനം
Polypogon 3 ഇനം
Polystichum 2 ഇനം
Pontederia 1 ഇനം
Populus 2 ഇനം
Portulaca 2 ഇനം
Posidonia 1 ഇനം
Potamogeton 7 ഇനം
Potentilla 7 ഇനം
Poterium 2 ഇനം
Prangos 1 ഇനം
Primula 2 ഇനം
Prospero 2 ഇനം
Prunella 3 ഇനം
Prunus 10 ഇനം
Pseudorlaya 1 ഇനം
Pseudoturritis 1 ഇനം
Psilurus 1 ഇനം
Pteridium 1 ഇനം
Pteris 1 ഇനം
Ptychotis 1 ഇനം
Puccinellia 2 ഇനം
Pulicaria 4 ഇനം
Punica 1 ഇനം
Pyracantha 1 ഇനം
Pyrus 2 ഇനം
Quercus 6 ഇനം
Ranunculus 18 ഇനം
Raphanus 1 ഇനം
Rapistrum 1 ഇനം
Reichardia 1 ഇനം
Reseda 4 ഇനം
Rhagadiolus 2 ഇനം
Rhamnus 4 ഇനം
Rhaponticum 1 ഇനം
Rhinanthus 1 ഇനം
Rhus 2 ഇനം
Ribes 1 ഇനം
Ricinus 1 ഇനം
Robinia 1 ഇനം
Roemeria 1 ഇനം
Romulea 2 ഇനം
Rorippa 3 ഇനം
Rosa 11 ഇനം
Rosmarinus 1 ഇനം
Rostraria 2 ഇനം
Rubia 2 ഇനം
Rubus 4 ഇനം
Rumex 13 ഇനം
Ruppia 2 ഇനം
Ruscus 2 ഇനം
Ruta 4 ഇനം
Sagina 2 ഇനം
Sagittaria 2 ഇനം
Salicornia 3 ഇനം
Salix 10 ഇനം
Salpichroa 1 ഇനം
Salsola 1 ഇനം
Salvia 4 ഇനം
Sambucus 2 ഇനം
Samolus 1 ഇനം
Sanguisorba 1 ഇനം
Sanicula 1 ഇനം
Santolina 2 ഇനം
Saponaria 2 ഇനം
Sarcocornia 2 ഇനം
Satureja 2 ഇനം
Saxifraga 3 ഇനം
Scabiosa 2 ഇനം
Scandix 2 ഇനം
Schedonorus 3 ഇനം
Schenkia 1 ഇനം
Schinus 1 ഇനം
Schoenoplectus 7 ഇനം
Schoenus 1 ഇനം
Scirpoides 1 ഇനം
Scirpus 1 ഇനം
Sclerochloa 1 ഇനം
Scolymus 2 ഇനം
Scorpiurus 1 ഇനം
Scorzonera 4 ഇനം
Scrophularia 5 ഇനം
Scutellaria 1 ഇനം
Secale 1 ഇനം
Sedum 8 ഇനം
Sempervivum 2 ഇനം
Senecio 8 ഇനം
Sequoia 1 ഇനം
Serapias 4 ഇനം
Serratula 1 ഇനം
Seseli 3 ഇനം
Sesleria 1 ഇനം
Setaria 4 ഇനം
Sherardia 1 ഇനം
Sicyos 1 ഇനം
Sideritis 4 ഇനം
Silaum 1 ഇനം
Silene 12 ഇനം
Silybum 1 ഇനം
Sinapis 2 ഇനം
Sison 1 ഇനം
Sisymbrella 1 ഇനം
Sisymbrium 6 ഇനം
Sium 1 ഇനം
Smilax 1 ഇനം
Smyrnium 1 ഇനം
Solanum 12 ഇനം
Soleirolia 1 ഇനം
Solenopsis 1 ഇനം
Solidago 3 ഇനം
Sonchus 6 ഇനം
Sophora 1 ഇനം
Sorbus 3 ഇനം
Sorghum 2 ഇനം
Sparganium 2 ഇനം
Spartina 1 ഇനം
Spartium 1 ഇനം
Spergula 6 ഇനം
Sphenopus 1 ഇനം
Spiranthes 2 ഇനം
Spirobassia 1 ഇനം
Spirodela 1 ഇനം
Sporobolus 2 ഇനം
Stachys 8 ഇനം
Staehelina 1 ഇനം
Stellaria 2 ഇനം
Sternbergia 2 ഇനം
Stipa 4 ഇനം
Suaeda 3 ഇനം
Succisa 1 ഇനം
Symphyotrichum 1 ഇനം
Symphytum 3 ഇനം
Syringa 1 ഇനം
Taeniatherum 1 ഇനം
Tamarix 3 ഇനം
Tanacetum 3 ഇനം
Taraxacum 10 ഇനം
Taxodium 1 ഇനം
Taxus 1 ഇനം
Teesdalia 1 ഇനം
Telephium 1 ഇനം
Teucrium 12 ഇനം
Thalictrum 3 ഇനം
Thapsia 1 ഇനം
Theligonum 1 ഇനം
Thelypteris 1 ഇനം
Thesium 1 ഇനം
Thuja 1 ഇനം
Thymelaea 4 ഇനം
Thymus 2 ഇനം
Tilia 2 ഇനം
Tolpis 1 ഇനം
Tordylium 2 ഇനം
Torilis 5 ഇനം
Trachycarpus 1 ഇനം
Tradescantia 1 ഇനം
Tragopogon 5 ഇനം
Tragus 1 ഇനം
Tribulus 1 ഇനം
Trifolium 28 ഇനം
Triglochin 3 ഇനം
Trigonella 3 ഇനം
Trinia 1 ഇനം
Tripidium 1 ഇനം
Tripleurospermum 1 ഇനം
Tripodion 1 ഇനം
Tripolium 1 ഇനം
Trisetum 2 ഇനം
Tristagma 1 ഇനം
Triticum 2 ഇനം
Tropaeolum 1 ഇനം
Tuberaria 1 ഇനം
Tulipa 6 ഇനം
Turgenia 1 ഇനം
Tussilago 1 ഇനം
Typha 5 ഇനം
Tyrimnus 1 ഇനം
Ulex 1 ഇനം
Ulmus 1 ഇനം
Umbilicus 1 ഇനം
Urospermum 2 ഇനം
Urtica 4 ഇനം
Utricularia 3 ഇനം
Vaccaria 1 ഇനം
Valantia 1 ഇനം
Valeriana 1 ഇനം
Valerianella 7 ഇനം
Vallisneria 1 ഇനം
Velezia 1 ഇനം
Verbascum 8 ഇനം
Verbena 3 ഇനം
Veronica 14 ഇനം
Viburnum 2 ഇനം
Vicia 28 ഇനം
Vinca 3 ഇനം
Vincetoxicum 2 ഇനം
Viola 10 ഇനം
Viscum 1 ഇനം
Visnaga 1 ഇനം
Vitex 1 ഇനം
Vitis 3 ഇനം
Vogtia 1 ഇനം
Vulpia 6 ഇനം
Washingtonia 1 ഇനം
Wolffia 1 ഇനം
Xanthium 3 ഇനം
Xeranthemum 2 ഇനം
Yucca 1 ഇനം
Zannichellia 1 ഇനം
Zelkova 1 ഇനം
Ziziphus 1 ഇനം
Zostera 2 ഇനം