ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W. Grimes LC

 
Leguminosae 26 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema adenophora
Abarema adenophora
Abarema adenophora
Abarema adenophora

Abarema brachystachya (DC.) Barneby & J.W.Grimes

 
Leguminosae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema brachystachya
Abarema brachystachya
Abarema brachystachya
Abarema brachystachya

Abarema filamentosa (Benth.) Pittier VU

 
Leguminosae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abarema filamentosa
Abarema filamentosa
Abarema filamentosa
Abarema filamentosa

Abarema gallorum Barneby & J.W.Grimes

 
Leguminosae 82 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema gallorum
Abarema gallorum
Abarema gallorum
Abarema gallorum

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip LC

 
Leguminosae 30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema jupunba
Abarema jupunba
Abarema jupunba
Abarema jupunba

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Leguminosae 250 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia abbreviata Maslin

 
Leguminosae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia abbreviata
Acacia abbreviata
Acacia abbreviata
Acacia abbreviata

Acacia acanthaster Maslin

 
Leguminosae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia acanthaster
Acacia acanthaster
Acacia acanthaster
Acacia acanthaster

Acacia acinacea Lindl.

 
Leguminosae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia acinacea
Acacia acinacea
Acacia acinacea
Acacia acinacea

Acacia adunca G.Don LC

 
Leguminosae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia adunca
Acacia adunca
Acacia adunca
Acacia adunca

Acacia allenii D.H.Janzen EN

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia allenii

Acacia angustissima (Mill.) Kuntze

 
Leguminosae 48 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima

Acacia aphylla Maslin VU

 
Leguminosae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia aphylla
Acacia aphylla
Acacia aphylla
Acacia aphylla

Acacia ataxacantha DC. LC

 
Leguminosae 22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha

Acacia auriculiformis Benth. LC

അക്കേഷ്യ
Leguminosae 94 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia baileyana F.Muell.

 
Leguminosae 303 233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia berlandieri Benth.

 
Leguminosae 28 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia berlandieri
Acacia berlandieri
Acacia berlandieri
Acacia berlandieri

Acacia binata Maslin

 
Leguminosae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia binata
Acacia binata

Acacia bonariensis Hook. & Arn.

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia bonariensis

Acacia brevispica Harms LC

 
Leguminosae 26 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia brevispica
Acacia brevispica
Acacia brevispica
Acacia brevispica

Acacia calamifolia Lindl. LC

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia calamifolia

Acacia catechu (L.f.) Willd.

 
Leguminosae 3 1 നിരീക്ഷണം
Acacia catechu
Acacia catechu
Acacia catechu

Acacia caven (Molina) Molina LC

 
Leguminosae 53 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia caven
Acacia caven
Acacia caven
Acacia caven

Acacia choriophylla Benth.

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia choriophylla

Acacia cognata Domin LC

 
Leguminosae 24 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cognata
Acacia cognata
Acacia cognata
Acacia cognata

Acacia collinsii Saff.

 
Leguminosae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia collinsii
Acacia collinsii
Acacia collinsii
Acacia collinsii

Acacia confluens Maiden & Blakeley LC

 
Leguminosae 23 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confluens
Acacia confluens
Acacia confluens
Acacia confluens

Acacia confusa Merr. LC

 
Leguminosae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia cornigera (L.) Willd.

 
Leguminosae 38 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cornigera
Acacia cornigera
Acacia cornigera
Acacia cornigera

Acacia cultriformis G.Don LC

 
Leguminosae 31 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis

Acacia cyclopis Cunn. ex Loudon

 
Leguminosae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cyclopis
Acacia cyclopis
Acacia cyclopis
Acacia cyclopis

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Leguminosae 3,504 2,748 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Leguminosae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia denticulosa F.Muell.

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia denticulosa

Acacia doratoxylon A.Cunn.

 
Leguminosae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon

Acacia drepanolobium Sjostedt LC

 
Leguminosae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium

Acacia drummondii Lindl.

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia drummondii

Acacia echinula DC.

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia echinula

Acacia ehrenbergiana Hayne LC

 
Leguminosae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana

Acacia elatior Brenan LC

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia elatior

Acacia enterocarpa R.V.Sm.

 
Leguminosae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia enterocarpa
Acacia enterocarpa

Acacia erioloba E.Mey.

 
Leguminosae 2 1 നിരീക്ഷണം
Acacia erioloba
Acacia erioloba

Acacia erythrocalyx Brenan

 
Leguminosae 2 1 നിരീക്ഷണം
Acacia erythrocalyx
Acacia erythrocalyx

Acacia estrophiolata F.Muell. LC

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia estrophiolata

Acacia etbaica Schweinf.

 
Leguminosae 53 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica

Acacia falcata Willd. LC

 
Leguminosae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acacia falcata
Acacia falcata
Acacia falcata
Acacia falcata

Acacia farnesiana (L.) Willd.

 
Leguminosae 676 440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia furcatispina Burkart LR/lc

 
Leguminosae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acacia furcatispina
Acacia furcatispina
Acacia furcatispina
Acacia furcatispina

Acacia gaumeri S.F.Blake LR/nt

 
Leguminosae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia gaumeri
Acacia gaumeri
Acacia gaumeri
Acacia gaumeri

Acacia genistifolia Link

 
Leguminosae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia genistifolia
Loading...