ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen LC

 
Leguminosae 3 1 നിരീക്ഷണം
Archidendron clypearia
Archidendron clypearia
Archidendron clypearia