പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 3,067 2,124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies alba x Abies nordmanniana

 
Pinaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abies alba x Abies nordmanniana

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 756 625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies bornmuelleriana Mattf.

 
Pinaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Abies bornmuelleriana
Abies bornmuelleriana
Abies bornmuelleriana

Abies cephalonica J.W.Loudon LC

 
Pinaceae 106 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica

Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière NT

 
Pinaceae 30 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. LC

 
Pinaceae 317 183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 16 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies forrestii Coltm.-Rog. LC

 
Pinaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies forrestii
Abies forrestii

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 270 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 31 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies kawakamii (Hayata) T.Itô

 
Pinaceae 10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies kawakamii
Abies kawakamii
Abies kawakamii
Abies kawakamii

Abies koreana E.H.Wilson

 
Pinaceae 456 315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 150 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies nebrodensis Mattei

 
Pinaceae 18 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis

Abies nordmanniana (Steven) Spach LC

 
Pinaceae 957 593 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana

Abies numidica Lannoy ex Carrière

 
Pinaceae 76 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica

Abies pindrow (Royle ex D.Don) Royle LC

 
Pinaceae 18 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pindrow
Abies pindrow
Abies pindrow
Abies pindrow

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 1,263 876 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Abies procera Rehder LC

 
Pinaceae 154 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abies recurvata Masters VU

 
Pinaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abies recurvata
Abies recurvata
Abies recurvata
Abies recurvata

Abies sibirica Ledeb. LC

 
Pinaceae 45 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii