പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 2,337 1,624 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies alba x Abies nordmanniana

 
Pinaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba x Abies nordmanniana
Abies alba x Abies nordmanniana

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 616 523 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies cephalonica J.W.Loudon LC

 
Pinaceae 84 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica

Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière NT

 
Pinaceae 25 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. LC

 
Pinaceae 181 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 15 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 128 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies holophylla Maxim. NT

 
Pinaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Abies holophylla
Abies holophylla
Abies holophylla

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 16 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies kawakamii (Hayata) T.Itô

 
Pinaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies kawakamii
Abies kawakamii
Abies kawakamii
Abies kawakamii

Abies koreana E.H.Wilson

 
Pinaceae 269 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 121 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies nebrodensis Mattei

 
Pinaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis

Abies nordmanniana (Steven) Spach LC

 
Pinaceae 491 298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana

Abies numidica Lannoy ex Carrière

 
Pinaceae 66 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 800 546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Abies procera Rehder LC

 
Pinaceae 104 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abies sibirica Ledeb. LC

 
Pinaceae 23 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii