علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae ۴٬۶۴۲ ۳٬۶۵۹ مشاهدات
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia psilostachya DC.

 
Asteraceae ۳۵۲ ۲۶۴ مشاهدات
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae ۵۱ ۳۱ مشاهدات
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Ambrosia trifida L.

 
Asteraceae ۹۳۵ ۷۶۷ مشاهدات
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida