علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae ۳٬۵۹۱ ۲٬۷۸۹ مشاهدات
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia psilostachya DC.

 
Asteraceae ۲۸۹ ۲۱۸ مشاهدات
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae ۴۳ ۲۵ مشاهدات
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Ambrosia trifida L.

 
Asteraceae ۷۳۳ ۶۰۵ مشاهدات
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida