علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Polycnemum arvense L.

 
۱۹ ۱۳ مشاهدات
Amaranthaceae
Polycnemum arvense
Polycnemum arvense
Polycnemum arvense
Polycnemum arvense

Polycnemum majus A.Braun

 
۶۰ ۲۸ مشاهدات
Amaranthaceae
Polycnemum majus
Polycnemum majus
Polycnemum majus
Polycnemum majus