മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arbutus

Arbutus

121 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctostaphylos

Arctostaphylos

1,576 1,155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bejaria

Bejaria

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cavendishia

Cavendishia

38 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Chimaphila

Chimaphila

634 568 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Comarostaphylis

Comarostaphylis

26 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Gaultheria

Gaultheria

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Macleania

Macleania

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Monotropa

Monotropa

1,577 1,352 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Orthilia

Orthilia

335 226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pernettya

Pernettya

48 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Psammisia

Psammisia

15 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Satyria

Satyria

43 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Sphyrospermum

Sphyrospermum

28 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vaccinium

Vaccinium

46 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4