മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arbutus

Arbutus

115 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctostaphylos

Arctostaphylos

1,119 845 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bejaria

Bejaria

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cavendishia

Cavendishia

27 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Chimaphila

Chimaphila

521 468 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gaultheria

Gaultheria

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Macleania

Macleania

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Monotropa

Monotropa

1,338 1,159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Orthilia

Orthilia

270 176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Psammisia

Psammisia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Satyria

Satyria

31 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Sphyrospermum

Sphyrospermum

30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vaccinium

Vaccinium

27 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5