ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

882 708 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

38 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

58 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

2,613 2,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

71 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

486 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

3,971 2,917 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

718 629 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

5,916 5,107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

4,273 3,056 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

81 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

63 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

51 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

1,109 964 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

100 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalotaceae

Cephalotaceae

46 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

144 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

5,229 3,769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyatheaceae

Cyatheaceae

62 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cycadaceae

Cycadaceae

45 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicksoniaceae

Dicksoniaceae

708 438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Droseraceae

Droseraceae

2,169 1,905 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae

Ericaceae

373 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gesneriaceae

Gesneriaceae

1,152 814 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

120 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lentibulariaceae

Lentibulariaceae

44 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liliaceae

Liliaceae

176 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycopodiaceae

Lycopodiaceae

52 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melastomataceae

Melastomataceae

1,510 1,044 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Moraceae

Moraceae

25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nepenthaceae

Nepenthaceae

214 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Onagraceae

Onagraceae

40 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae

Orchidaceae

2,665 1,811 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinaceae

Pinaceae

356 216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polemoniaceae

Polemoniaceae

388 283 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteridaceae

Pteridaceae

486 319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarraceniaceae

Sarraceniaceae

1,194 1,027 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae

Solanaceae

222 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Theaceae

Theaceae

11,237 9,337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zamiaceae

Zamiaceae

242 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zingiberaceae

Zingiberaceae

306 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ