ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

322 261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

24 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

65 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

348 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

69 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

200 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

1,835 1,361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

384 319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

5,076 4,445 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

2,343 1,423 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

47 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

55 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

50 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

656 547 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

63 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalotaceae

Cephalotaceae

26 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

68 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

2,447 1,722 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyatheaceae

Cyatheaceae

59 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cycadaceae

Cycadaceae

28 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicksoniaceae

Dicksoniaceae

101 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Droseraceae

Droseraceae

1,255 1,102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae

Ericaceae

126 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gesneriaceae

Gesneriaceae

576 344 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

78 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lentibulariaceae

Lentibulariaceae

37 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liliaceae

Liliaceae

113 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycopodiaceae

Lycopodiaceae

68 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melastomataceae

Melastomataceae

755 430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Moraceae

Moraceae

57 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nepenthaceae

Nepenthaceae

109 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Onagraceae

Onagraceae

15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae

Orchidaceae

1,591 893 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinaceae

Pinaceae

165 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polemoniaceae

Polemoniaceae

214 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteridaceae

Pteridaceae

239 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarraceniaceae

Sarraceniaceae

896 784 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae

Solanaceae

91 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Theaceae

Theaceae

7,178 6,016 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zamiaceae

Zamiaceae

199 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zingiberaceae

Zingiberaceae

135 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ