ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

521 416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

38 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

44 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

958 704 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

69 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

287 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

2,655 1,957 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

533 462 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

6,741 5,879 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

2,948 2,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

64 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

58 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

50 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

907 779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

80 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalotaceae

Cephalotaceae

33 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

94 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

3,483 2,444 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyatheaceae

Cyatheaceae

60 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cycadaceae

Cycadaceae

28 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicksoniaceae

Dicksoniaceae

176 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Droseraceae

Droseraceae

1,635 1,442 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae

Ericaceae

192 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gesneriaceae

Gesneriaceae

814 538 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

86 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lentibulariaceae

Lentibulariaceae

38 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liliaceae

Liliaceae

141 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycopodiaceae

Lycopodiaceae

69 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melastomataceae

Melastomataceae

1,018 649 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Moraceae

Moraceae

59 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nepenthaceae

Nepenthaceae

142 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Onagraceae

Onagraceae

18 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae

Orchidaceae

1,963 1,209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinaceae

Pinaceae

170 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polemoniaceae

Polemoniaceae

284 206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteridaceae

Pteridaceae

326 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarraceniaceae

Sarraceniaceae

974 849 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae

Solanaceae

103 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Theaceae

Theaceae

9,567 7,990 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zamiaceae

Zamiaceae

205 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zingiberaceae

Zingiberaceae

203 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ