ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'

 
Acoraceae 32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'

Adiantum peruvianum Klotzsch

 
Pteridaceae 103 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum

Adiantum raddianum C. Presl

അഡിയാൻറം റഡ്ഡിയാനം
Pteridaceae 136 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Alsophila dealbata C.Presl

 
Cyatheaceae 59 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alsophila dealbata
Alsophila dealbata
Alsophila dealbata
Alsophila dealbata

Anemia mexicana Klotzsch

 
Anemiaceae 24 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemia mexicana
Anemia mexicana
Anemia mexicana
Anemia mexicana

Anguloa clowesii Lindl.

 
Orchidaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anguloa clowesii
Anguloa clowesii
Anguloa clowesii
Anguloa clowesii

Anguloa uniflora Ruiz & Pav.

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anguloa uniflora

Anthurium crystallianum cv. 'White King'

 
Araceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium crystallianum cv. 'White King'
Anthurium crystallianum cv. 'White King'
Anthurium crystallianum cv. 'White King'

Anthurium dolichostachyum Sodiro

 
Araceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum

Anthurium faustomirandae Pérez-Farr. & Croat

 
Araceae 22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae

Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth

 
Araceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium

Anthurium scherzerianum Schott

 
Araceae 142 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum

Anthurium veitchii Mast.

 
Araceae 64 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii

Anthurium warocqueanum T.Moore

 
Araceae 38 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum

Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.

 
Orchidaceae 470 361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundina graminifolia
Arundina graminifolia
Arundina graminifolia
Arundina graminifolia

Begonia boliviensis A.DC.

 
Begoniaceae 603 423 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia boliviensis
Begonia boliviensis
Begonia boliviensis
Begonia boliviensis

Begonia brevirimosa Irmsch.

 
Begoniaceae 93 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia brevirimosa
Begonia brevirimosa
Begonia brevirimosa
Begonia brevirimosa

Begonia convolvulacea (Klotzsch) A.DC.

 
Begoniaceae 69 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia convolvulacea
Begonia convolvulacea
Begonia convolvulacea
Begonia convolvulacea

Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'

 
Begoniaceae 44 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'

Begonia formosana (Hayata) Masam.

 
Begoniaceae 76 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia formosana
Begonia formosana
Begonia formosana
Begonia formosana

Begonia fuchsioides Hook.

 
Begoniaceae 90 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia fuchsioides
Begonia fuchsioides
Begonia fuchsioides
Begonia fuchsioides

Begonia gehrtii Irmsch.

 
Begoniaceae 53 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia gehrtii
Begonia gehrtii
Begonia gehrtii
Begonia gehrtii

Begonia handelii Irmsch.

 
Begoniaceae 74 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia handelii
Begonia handelii
Begonia handelii
Begonia handelii

Begonia heracleifolia Cham. & Schltdl.

 
Begoniaceae 680 578 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia heracleifolia
Begonia heracleifolia
Begonia heracleifolia
Begonia heracleifolia

Begonia imperialis Lem.

 
Begoniaceae 100 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia imperialis
Begonia imperialis
Begonia imperialis
Begonia imperialis

Begonia masoniana Irmsch. ex Ziesenh.

 
Begoniaceae 308 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia masoniana
Begonia masoniana
Begonia masoniana
Begonia masoniana

Begonia paulensis A.DC.

 
Begoniaceae 37 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia paulensis
Begonia paulensis
Begonia paulensis
Begonia paulensis

Begonia spp.

 
Begoniaceae 88 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia spp.
Begonia spp.
Begonia spp.
Begonia spp.

Begonia variegata Y.M.Shui & W.H.Chen

 
Begoniaceae 28 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia variegata
Begonia variegata
Begonia variegata
Begonia variegata

Brighamia insignis A.Gray CR

 
Campanulaceae 63 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brighamia insignis
Brighamia insignis
Brighamia insignis
Brighamia insignis

Brugmansia spp.

 
Solanaceae 91 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brugmansia spp.
Brugmansia spp.
Brugmansia spp.
Brugmansia spp.

Calanthe triplicata (Willemet) Ames

 
Orchidaceae 104 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calanthe triplicata
Calanthe triplicata
Calanthe triplicata
Calanthe triplicata

Camellia japonica L. LC

കാമിലിയ ജാപോനിക
Theaceae 6,954 5,994 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camellia japonica
Camellia japonica
Camellia japonica
Camellia japonica

Camellia oleifera Abel LC

 
Theaceae 73 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camellia oleifera
Camellia oleifera
Camellia oleifera
Camellia oleifera

Camellia petelotii (Merr.) Sealy EN

 
Theaceae 151 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camellia petelotii
Camellia petelotii
Camellia petelotii
Camellia petelotii

Caryota zebrina Hambali & al.

 
Arecaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryota zebrina
Caryota zebrina
Caryota zebrina
Caryota zebrina

Cephalotus follicularis Labill. VU

 
Cephalotaceae 26 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalotus follicularis
Cephalotus follicularis
Cephalotus follicularis
Cephalotus follicularis

Ceratozamia hildae G.P.Landry & M.C.Wilson EN

 
Zamiaceae 62 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratozamia hildae
Ceratozamia hildae
Ceratozamia hildae
Ceratozamia hildae

Cobaea scandens Cav.

 
Polemoniaceae 214 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cobaea scandens
Cobaea scandens
Cobaea scandens
Cobaea scandens

Cochliostema odoratissimum Lem.

 
Commelinaceae 68 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cochliostema odoratissimum
Cochliostema odoratissimum
Cochliostema odoratissimum
Cochliostema odoratissimum

Columnea medicinalis (Wiehler) L.E.Skog & L.P.Kvist

 
Gesneriaceae 48 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Columnea medicinalis
Columnea medicinalis
Columnea medicinalis
Columnea medicinalis

Cupressus cashmeriana Royle ex Carrière NT

 
Cupressaceae 162 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressus cashmeriana
Cupressus cashmeriana
Cupressus cashmeriana
Cupressus cashmeriana

Cycas panzhihuaensis L.Zhou & S.Y.Yang VU

 
Cycadaceae 28 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cycas panzhihuaensis
Cycas panzhihuaensis
Cycas panzhihuaensis
Cycas panzhihuaensis

Dendrobium cuthbertsonii F.Muell. LC

 
Orchidaceae 13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendrobium cuthbertsonii
Dendrobium cuthbertsonii
Dendrobium cuthbertsonii
Dendrobium cuthbertsonii

Dendrobium victoriae-reginae Loher

ഡെൻട്രോബിയം വിക്ടോറിയ -രജിനി
Orchidaceae 255 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendrobium victoriae-reginae
Dendrobium victoriae-reginae
Dendrobium victoriae-reginae
Dendrobium victoriae-reginae

Dicksonia antarctica Labill.

 
Dicksoniaceae 101 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicksonia antarctica
Dicksonia antarctica
Dicksonia antarctica
Dicksonia antarctica

Dionaea muscipula J.Ellis VU

 
Droseraceae 949 863 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dionaea muscipula
Dionaea muscipula
Dionaea muscipula
Dionaea muscipula

Drosera capensis L.

 
Droseraceae 306 239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Drosera capensis
Drosera capensis
Drosera capensis
Drosera capensis

Encephalartos kisambo Faden & Beentje EN

 
Zamiaceae 64 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Encephalartos kisambo
Encephalartos kisambo
Encephalartos kisambo
Encephalartos kisambo

Epidendrum atacazoicum Schltr.

 
Orchidaceae 56 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epidendrum atacazoicum
Epidendrum atacazoicum
Epidendrum atacazoicum
Epidendrum atacazoicum
Loading...