ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'

 
Acoraceae 32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'

Adiantum peruvianum Klotzsch

 
Pteridaceae 132 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum

Adiantum raddianum C. Presl

 
Pteridaceae 203 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Alsophila dealbata C.Presl

 
Cyatheaceae 60 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alsophila dealbata
Alsophila dealbata
Alsophila dealbata
Alsophila dealbata

Anemia mexicana Klotzsch

 
Anemiaceae 38 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemia mexicana
Anemia mexicana
Anemia mexicana
Anemia mexicana

Anguloa clowesii Lindl.

 
Orchidaceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anguloa clowesii
Anguloa clowesii
Anguloa clowesii
Anguloa clowesii

Anguloa uniflora Ruiz & Pav.

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anguloa uniflora

Anthurium crystallianum cv. 'White King'

 
Araceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium crystallianum cv. 'White King'
Anthurium crystallianum cv. 'White King'

Anthurium dolichostachyum Sodiro

 
Araceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum

Anthurium faustomirandae Pérez-Farr. & Croat

 
Araceae 47 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae

Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth

 
Araceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium

Anthurium scherzerianum Schott

 
Araceae 908 783 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum

Anthurium veitchii Mast.

 
Araceae 77 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii

Anthurium warocqueanum T.Moore

 
Araceae 44 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum

Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.

 
Orchidaceae 658 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundina graminifolia
Arundina graminifolia
Arundina graminifolia
Arundina graminifolia

Begonia boliviensis A.DC.

 
Begoniaceae 798 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia boliviensis
Begonia boliviensis
Begonia boliviensis
Begonia boliviensis

Begonia brevirimosa Irmsch.

 
Begoniaceae 132 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia brevirimosa
Begonia brevirimosa
Begonia brevirimosa
Begonia brevirimosa

Begonia convolvulacea (Klotzsch) A.DC.

 
Begoniaceae 72 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia convolvulacea
Begonia convolvulacea
Begonia convolvulacea
Begonia convolvulacea

Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'

 
Begoniaceae 52 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'

Begonia formosana (Hayata) Masam.

 
Begoniaceae 77 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia formosana
Begonia formosana
Begonia formosana
Begonia formosana

Begonia fuchsioides Hook.

 
Begoniaceae 129 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia fuchsioides
Begonia fuchsioides
Begonia fuchsioides
Begonia fuchsioides

Begonia gehrtii Irmsch.

 
Begoniaceae 62 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia gehrtii
Begonia gehrtii
Begonia gehrtii
Begonia gehrtii

Begonia handelii Irmsch.

 
Begoniaceae 79 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia handelii
Begonia handelii
Begonia handelii
Begonia handelii

Begonia heracleifolia Cham. & Schltdl.

 
Begoniaceae 1,035 892 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia heracleifolia
Begonia heracleifolia
Begonia heracleifolia
Begonia heracleifolia

Begonia imperialis Lem.

 
Begoniaceae 121 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia imperialis
Begonia imperialis
Begonia imperialis
Begonia imperialis

Begonia masoniana Irmsch. ex Ziesenh.

 
Begoniaceae 365 342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia masoniana
Begonia masoniana
Begonia masoniana
Begonia masoniana

Begonia paulensis A.DC.

 
Begoniaceae 37 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia paulensis
Begonia paulensis
Begonia paulensis
Begonia paulensis

Begonia spp.

 
Begoniaceae 80 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia spp.
Begonia spp.
Begonia spp.
Begonia spp.

Begonia variegata Y.M.Shui & W.H.Chen

 
Begoniaceae 28 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begonia variegata
Begonia variegata
Begonia variegata
Begonia variegata

Brighamia insignis A.Gray CR

 
Campanulaceae 86 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brighamia insignis
Brighamia insignis
Brighamia insignis
Brighamia insignis

Brugmansia spp.

 
Solanaceae 104 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brugmansia spp.
Brugmansia spp.
Brugmansia spp.
Brugmansia spp.

Calanthe triplicata (Willemet) Ames

 
Orchidaceae 114 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calanthe triplicata
Calanthe triplicata
Calanthe triplicata
Calanthe triplicata

Camellia japonica L. LC

കാമിലിയ ജാപോനിക
Theaceae 9,390 8,008 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camellia japonica
Camellia japonica
Camellia japonica
Camellia japonica

Camellia oleifera Abel LC

കാമിലിയ ഒലിഫെറ
Theaceae 129 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camellia oleifera
Camellia oleifera
Camellia oleifera
Camellia oleifera

Camellia petelotii (Merr.) Sealy EN

 
Theaceae 152 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camellia petelotii
Camellia petelotii
Camellia petelotii
Camellia petelotii

Caryota zebrina Hambali & al. EN

 
Arecaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryota zebrina
Caryota zebrina
Caryota zebrina
Caryota zebrina

Cephalotus follicularis Labill. VU

 
Cephalotaceae 35 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalotus follicularis
Cephalotus follicularis
Cephalotus follicularis
Cephalotus follicularis

Ceratozamia hildae G.P.Landry & M.C.Wilson CR

 
Zamiaceae 67 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratozamia hildae
Ceratozamia hildae
Ceratozamia hildae
Ceratozamia hildae

Cobaea scandens Cav.

 
Polemoniaceae 287 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cobaea scandens
Cobaea scandens
Cobaea scandens
Cobaea scandens

Cochliostema odoratissimum Lem.

 
Commelinaceae 101 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cochliostema odoratissimum
Cochliostema odoratissimum
Cochliostema odoratissimum
Cochliostema odoratissimum

Columnea medicinalis (Wiehler) L.E.Skog & L.P.Kvist

 
Gesneriaceae 48 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Columnea medicinalis
Columnea medicinalis
Columnea medicinalis
Columnea medicinalis

Cupressus cashmeriana Royle ex Carrière NT

 
Cupressaceae 225 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressus cashmeriana
Cupressus cashmeriana
Cupressus cashmeriana
Cupressus cashmeriana

Cycas panzhihuaensis L.Zhou & S.Y.Yang VU

 
Cycadaceae 28 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cycas panzhihuaensis
Cycas panzhihuaensis
Cycas panzhihuaensis
Cycas panzhihuaensis

Dendrobium cuthbertsonii F.Muell. LC

 
Orchidaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendrobium cuthbertsonii
Dendrobium cuthbertsonii
Dendrobium cuthbertsonii
Dendrobium cuthbertsonii

Dendrobium victoriae-reginae Loher

ഡെൻട്രോബിയം വിക്ടോറിയ -രജിനി
Orchidaceae 330 256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendrobium victoriae-reginae
Dendrobium victoriae-reginae
Dendrobium victoriae-reginae
Dendrobium victoriae-reginae

Dicksonia antarctica Labill.

 
Dicksoniaceae 187 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicksonia antarctica
Dicksonia antarctica
Dicksonia antarctica
Dicksonia antarctica

Dionaea muscipula J.Ellis VU

 
Droseraceae 1,284 1,162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dionaea muscipula
Dionaea muscipula
Dionaea muscipula
Dionaea muscipula

Drosera capensis L.

 
Droseraceae 415 335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Drosera capensis
Drosera capensis
Drosera capensis
Drosera capensis

Encephalartos kisambo Faden & Beentje EN

 
Zamiaceae 64 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Encephalartos kisambo
Encephalartos kisambo
Encephalartos kisambo
Encephalartos kisambo

Epidendrum atacazoicum Schltr.

 
Orchidaceae 57 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epidendrum atacazoicum
Epidendrum atacazoicum
Epidendrum atacazoicum
Epidendrum atacazoicum
Loading...