ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'

 
32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'
Acorus gramineus cv. 'Minimus Aureus'

Adiantum peruvianum Klotzsch

 
153 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteridaceae
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum

Adiantum raddianum C. Presl

അഡിയാൻറം റഡ്ഡിയാനം
306 213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteridaceae
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Alsophila dealbata C.Presl

 
62 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyatheaceae
Alsophila dealbata
Alsophila dealbata
Alsophila dealbata
Alsophila dealbata

Anemia mexicana Klotzsch

 
38 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae
Anemia mexicana
Anemia mexicana
Anemia mexicana
Anemia mexicana

Anguloa clowesii Lindl.

 
27 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Anguloa clowesii
Anguloa clowesii
Anguloa clowesii
Anguloa clowesii

Anguloa uniflora Ruiz & Pav.

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Orchidaceae
Anguloa uniflora

Anthurium crystallianum cv. 'White King'

 
4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium crystallianum cv. 'White King'
Anthurium crystallianum cv. 'White King'
Anthurium crystallianum cv. 'White King'
Anthurium crystallianum cv. 'White King'

Anthurium dolichostachyum Sodiro

 
11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum

Anthurium faustomirandae Pérez-Farr. & Croat

 
69 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae

Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth

 
7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium

Anthurium scherzerianum Schott

 
2,042 1,813 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum

Anthurium veitchii Mast.

 
86 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii

Anthurium warocqueanum T.Moore

 
55 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum

Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.

 
850 678 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Arundina graminifolia
Arundina graminifolia
Arundina graminifolia
Arundina graminifolia

Begonia boliviensis A.DC.

 
1,169 866 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia boliviensis
Begonia boliviensis
Begonia boliviensis
Begonia boliviensis

Begonia brevirimosa Irmsch.

 
169 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia brevirimosa
Begonia brevirimosa
Begonia brevirimosa
Begonia brevirimosa

Begonia convolvulacea (Klotzsch) A.DC.

 
73 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia convolvulacea
Begonia convolvulacea
Begonia convolvulacea
Begonia convolvulacea

Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'

 
63 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'
Begonia cucullata cv. 'Doublet Rose Pink'

Begonia formosana (Hayata) Masam.

 
92 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia formosana
Begonia formosana
Begonia formosana
Begonia formosana

Begonia fuchsioides Hook.

 
168 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia fuchsioides
Begonia fuchsioides
Begonia fuchsioides
Begonia fuchsioides

Begonia gehrtii Irmsch.

 
70 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia gehrtii
Begonia gehrtii
Begonia gehrtii
Begonia gehrtii

Begonia handelii Irmsch.

 
81 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia handelii
Begonia handelii
Begonia handelii
Begonia handelii

Begonia heracleifolia Cham. & Schltdl.

 
1,364 1,179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia heracleifolia
Begonia heracleifolia
Begonia heracleifolia
Begonia heracleifolia

Begonia imperialis Lem.

 
156 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia imperialis
Begonia imperialis
Begonia imperialis
Begonia imperialis

Begonia masoniana Irmsch. ex Ziesenh.

 
575 467 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia masoniana
Begonia masoniana
Begonia masoniana
Begonia masoniana

Begonia paulensis A.DC.

 
38 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia paulensis
Begonia paulensis
Begonia paulensis
Begonia paulensis

Begonia spp.

 
126 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia spp.
Begonia spp.
Begonia spp.
Begonia spp.

Begonia variegata Y.M.Shui & W.H.Chen

 
32 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae
Begonia variegata
Begonia variegata
Begonia variegata
Begonia variegata

Brugmansia spp.

 
214 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae
Brugmansia spp.
Brugmansia spp.
Brugmansia spp.
Brugmansia spp.

Calanthe triplicata (Willemet) Ames

 
132 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Calanthe triplicata
Calanthe triplicata
Calanthe triplicata
Calanthe triplicata

Camellia japonica L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

കാമിലിയ ജാപോനിക
10,492 8,884 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Theaceae
Camellia japonica
Camellia japonica
Camellia japonica
Camellia japonica

Cobaea scandens Cav.

 
373 273 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polemoniaceae
Cobaea scandens
Cobaea scandens
Cobaea scandens
Cobaea scandens

Cochliostema odoratissimum Lem.

 
138 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae
Cochliostema odoratissimum
Cochliostema odoratissimum
Cochliostema odoratissimum
Cochliostema odoratissimum

Columnea medicinalis (Wiehler) L.E.Skog & L.P.Kvist

 
49 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gesneriaceae
Columnea medicinalis
Columnea medicinalis
Columnea medicinalis
Columnea medicinalis

Dendrobium victoriae-reginae Loher

ഡെൻട്രോബിയം വിക്ടോറിയ -രജിനി
471 376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Dendrobium victoriae-reginae
Dendrobium victoriae-reginae
Dendrobium victoriae-reginae
Dendrobium victoriae-reginae

Dicksonia antarctica Labill.

 
672 411 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicksoniaceae
Dicksonia antarctica
Dicksonia antarctica
Dicksonia antarctica
Dicksonia antarctica

Drosera capensis L.

 
496 399 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Droseraceae
Drosera capensis
Drosera capensis
Drosera capensis
Drosera capensis

Epidendrum atacazoicum Schltr.

 
62 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Epidendrum atacazoicum
Epidendrum atacazoicum
Epidendrum atacazoicum
Epidendrum atacazoicum
Loading...