ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Acorus

Acorus

32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

246 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alsophila

Alsophila

59 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anemia

Anemia

24 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anguloa

Anguloa

12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anthurium

Anthurium

282 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Arundina

Arundina

476 367 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Begonia

Begonia

2,365 1,440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Brighamia

Brighamia

63 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brugmansia

Brugmansia

91 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calanthe

Calanthe

105 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Camellia

Camellia

7,209 6,040 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Caryota

Caryota

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cephalotus

Cephalotus

26 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceratozamia

Ceratozamia

62 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cobaea

Cobaea

216 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cochliostema

Cochliostema

68 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Columnea

Columnea

48 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cupressus

Cupressus

161 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cycas

Cycas

28 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dendrobium

Dendrobium

274 196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dicksonia

Dicksonia

101 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dionaea

Dionaea

952 866 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Drosera

Drosera

307 240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Encephalartos

Encephalartos

64 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Epidendrum

Epidendrum

174 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ficus

Ficus

57 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fuchsia

Fuchsia

15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gynura

Gynura

395 328 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hedychium

Hedychium

135 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hoya

Hoya

67 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Impatiens

Impatiens

5,115 4,477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Livistona

Livistona

65 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lycopodium

Lycopodium

48 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Masdevallia

Masdevallia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Maxillaria

Maxillaria

43 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Medinilla

Medinilla

681 429 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Monolena

Monolena

39 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Neoregelia

Neoregelia

13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nepenthes

Nepenthes

109 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Oceaniopteris

Oceaniopteris

58 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Paphiopedilum

Paphiopedilum

230 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Philodendron

Philodendron

67 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phlegmariurus

Phlegmariurus

20 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pinguicula

Pinguicula

37 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pinus

Pinus

167 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Platycladus

Platycladus

2,300 1,681 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pleurothallis

Pleurothallis

71 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Podophyllum

Podophyllum

47 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rhododendron

Rhododendron

126 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...