ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Acorus

Acorus

32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

326 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alsophila

Alsophila

60 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anemia

Anemia

38 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anguloa

Anguloa

20 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anthurium

Anthurium

877 665 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Arundina

Arundina

621 497 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Begonia

Begonia

2,953 2,040 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Brighamia

Brighamia

80 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brugmansia

Brugmansia

103 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calanthe

Calanthe

113 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Camellia

Camellia

9,569 7,992 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Caryota

Caryota

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cephalotus

Cephalotus

33 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceratozamia

Ceratozamia

67 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cobaea

Cobaea

284 206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cochliostema

Cochliostema

94 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Columnea

Columnea

48 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cupressus

Cupressus

222 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cycas

Cycas

28 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dendrobium

Dendrobium

315 235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dicksonia

Dicksonia

176 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dionaea

Dionaea

1,249 1,128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Drosera

Drosera

388 316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Encephalartos

Encephalartos

63 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Epidendrum

Epidendrum

190 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ficus

Ficus

59 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fuchsia

Fuchsia

18 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gynura

Gynura

535 464 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hedychium

Hedychium

203 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hoya

Hoya

44 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Impatiens

Impatiens

6,745 5,883 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Livistona

Livistona

73 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lycopodium

Lycopodium

49 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Masdevallia

Masdevallia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Maxillaria

Maxillaria

48 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Medinilla

Medinilla

934 641 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Monolena

Monolena

39 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Neoregelia

Neoregelia

13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nepenthes

Nepenthes

142 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Oceaniopteris

Oceaniopteris

58 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Paphiopedilum

Paphiopedilum

324 246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Philodendron

Philodendron

86 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phlegmariurus

Phlegmariurus

20 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pinguicula

Pinguicula

38 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pinus

Pinus

170 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Platycladus

Platycladus

3,264 2,359 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pleurothallis

Pleurothallis

70 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Podophyllum

Podophyllum

64 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rhododendron

Rhododendron

192 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...