ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Acorus

Acorus

32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Adiantum

Adiantum

483 316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Alsophila

Alsophila

62 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Anemia

Anemia

38 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Anguloa

Anguloa

28 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Anthurium

Anthurium

2,465 2,101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
7 ഇനം
Arundina

Arundina

860 688 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Begonia

Begonia

4,270 3,053 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
14 ഇനം
Brighamia

Brighamia

100 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Brugmansia

Brugmansia

222 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Calanthe

Calanthe

133 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Camellia

Camellia

11,218 9,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Caryota

Caryota

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cephalotus

Cephalotus

46 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Ceratozamia

Ceratozamia

75 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cobaea

Cobaea

388 283 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cochliostema

Cochliostema

144 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Columnea

Columnea

49 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cupressus

Cupressus

534 343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cycas

Cycas

45 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Dendrobium

Dendrobium

513 401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Dicksonia

Dicksonia

705 436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Dionaea

Dionaea

1,661 1,494 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Drosera

Drosera

505 408 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Encephalartos

Encephalartos

86 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Epidendrum

Epidendrum

157 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Ficus

Ficus

25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Fuchsia

Fuchsia

40 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Gynura

Gynura

718 629 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Hedychium

Hedychium

306 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Hoya

Hoya

58 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Impatiens

Impatiens

5,907 5,098 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Livistona

Livistona

89 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Lycopodium

Lycopodium

51 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Masdevallia

Masdevallia

2 1 നിരീക്ഷണം
1 ഇനം
Maxillaria

Maxillaria

71 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Medinilla

Medinilla

1,419 1,031 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
5 ഇനം
Monolena

Monolena

40 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Neoregelia

Neoregelia

14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Nepenthes

Nepenthes

214 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Oceaniopteris

Oceaniopteris

63 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Paphiopedilum

Paphiopedilum

463 349 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Philodendron

Philodendron

144 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Phlegmariurus

Phlegmariurus

1 1 നിരീക്ഷണം
1 ഇനം
Pinguicula

Pinguicula

44 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Pinus

Pinus

351 212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Platycladus

Platycladus

4,682 3,417 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Pleurothallis

Pleurothallis

75 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Podophyllum

Podophyllum

81 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Rhododendron

Rhododendron

370 174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Loading...