ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

 
Araliaceae 4,452 3,701 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica