ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 16 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 31 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies sachalinensis (F.Schmidt) Mast. LC

 
Pinaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies sachalinensis
Abies sachalinensis
Abies sachalinensis
Abies sachalinensis

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,376 1,862 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acalypha australis L.

 
Euphorbiaceae 21 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acer carpinifolium Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 25 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer carpinifolium
Acer carpinifolium
Acer carpinifolium
Acer carpinifolium

Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch LC

 
Sapindaceae 52 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer cissifolium
Acer cissifolium
Acer cissifolium
Acer cissifolium

Acer crataegifolium Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer crataegifolium
Acer crataegifolium
Acer crataegifolium

Acer diabolicum Blume ex K.Koch LC

 
Sapindaceae 30 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer diabolicum
Acer diabolicum
Acer diabolicum
Acer diabolicum

Acer distylum Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer distylum
Acer distylum
Acer distylum
Acer distylum

Acer japonicum Thunb. LC

 
Sapindaceae 1,232 1,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum

Acer maximowiczianum Miq. LC

 
Sapindaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer maximowiczianum
Acer maximowiczianum
Acer maximowiczianum
Acer maximowiczianum

Acer micranthum Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer micranthum
Acer micranthum
Acer micranthum
Acer micranthum

Acer miyabei Maxim. VU

 
Sapindaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer miyabei
Acer miyabei
Acer miyabei
Acer miyabei

Acer nipponicum H.Hara LC

 
Sapindaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer nipponicum
Acer nipponicum
Acer nipponicum
Acer nipponicum

Acer palmatum Thunb. LC

 
Sapindaceae 9,377 7,924 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum

Acer pictum Thunb. LC

 
Sapindaceae 23 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pictum
Acer pictum
Acer pictum
Acer pictum

Acer rufinerve Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 37 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve

Acer shirasawanum Koidz. LC

 
Sapindaceae 48 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer shirasawanum
Acer shirasawanum
Acer shirasawanum
Acer shirasawanum

Acer sieboldianum Miq. LC

 
Sapindaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer sieboldianum
Acer sieboldianum
Acer sieboldianum
Acer sieboldianum

Acer truncatum Bunge LC

 
Sapindaceae 45 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer truncatum
Acer truncatum
Acer truncatum
Acer truncatum

Achillea alpina L.

 
Asteraceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 22,933 19,282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Acorus calamus L. LC

 
Acoraceae 403 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acorus gramineus Aiton LC

 
Acoraceae 41 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus gramineus
Acorus gramineus
Acorus gramineus
Acorus gramineus

Actaea rubra (Aiton) Willd.

 
Ranunculaceae 589 507 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra

Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl

 
Ranunculaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea simplex
Actaea simplex
Actaea simplex
Actaea simplex

Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.

 
Actinidiaceae 150 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidia arguta
Actinidia arguta
Actinidia arguta
Actinidia arguta

Adenocaulon himalaicum Edgew.

 
Asteraceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum

Adenophora remotiflora (Siebold & Zucc.) Miq.

 
Campanulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenophora remotiflora
Adenophora remotiflora

Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC.

 
Campanulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenophora triphylla
Adenophora triphylla

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,511 2,165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum diaphanum Blume

 
Pteridaceae 18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum

Adiantum edgeworthii Hook.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum edgeworthii
Adiantum edgeworthii
Adiantum edgeworthii
Adiantum edgeworthii

Adiantum pedatum L.

 
Pteridaceae 438 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum

Adonis amurensis Regel & Radde

 
Ranunculaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adonis amurensis
Adonis amurensis
Adonis amurensis

Adoxa moschatellina L.

 
Viburnaceae 488 359 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina

Aeginetia indica L. LC

ചെങ്കുമിൾ
Orobanchaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeginetia indica
Aeginetia indica
Aeginetia indica
Aeginetia indica

Aeginetia sinensis Beck

 
Orobanchaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis

Aegopodium alpestre Ledeb.

 
Apiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aegopodium alpestre
Aegopodium alpestre
Aegopodium alpestre

Aeschynomene indica L. LC

 
Fabaceae 16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Aesculus turbinata Blume LC

 
Sapindaceae 19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata

Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze

 
Lamiaceae 196 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agastache rugosa
Agastache rugosa
Agastache rugosa
Agastache rugosa

Agrimonia pilosa Ledeb.

 
Rosaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2,914 2,424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 38 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 117 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis mertensii Trin.

 
Poaceae 10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Loading...