ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 15 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 16 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,792 1,395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acalypha australis L.

 
Euphorbiaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acer carpinifolium Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer carpinifolium
Acer carpinifolium
Acer carpinifolium
Acer carpinifolium

Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch LC

 
Sapindaceae 31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer cissifolium
Acer cissifolium
Acer cissifolium
Acer cissifolium

Acer crataegifolium Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acer crataegifolium

Acer diabolicum Blume ex K.Koch LC

 
Sapindaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer diabolicum
Acer diabolicum
Acer diabolicum
Acer diabolicum

Acer distylum Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer distylum
Acer distylum
Acer distylum
Acer distylum

Acer japonicum Thunb. LC

 
Sapindaceae 639 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum

Acer maximowiczianum Miq. LC

 
Sapindaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer maximowiczianum
Acer maximowiczianum
Acer maximowiczianum
Acer maximowiczianum

Acer micranthum Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer micranthum
Acer micranthum
Acer micranthum
Acer micranthum

Acer miyabei Maxim. VU

 
Sapindaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer miyabei
Acer miyabei
Acer miyabei

Acer nipponicum H.Hara LC

 
Sapindaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer nipponicum
Acer nipponicum
Acer nipponicum
Acer nipponicum

Acer palmatum Thunb. LC

 
Sapindaceae 7,349 6,267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum

Acer pictum Thunb. LC

 
Sapindaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pictum
Acer pictum
Acer pictum
Acer pictum

Acer rufinerve Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 22 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve

Acer shirasawanum Koidz. LC

 
Sapindaceae 19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer shirasawanum
Acer shirasawanum
Acer shirasawanum
Acer shirasawanum

Acer sieboldianum Miq. LC

 
Sapindaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acer sieboldianum
Acer sieboldianum
Acer sieboldianum
Acer sieboldianum

Acer truncatum Bunge LC

 
Sapindaceae 34 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer truncatum
Acer truncatum
Acer truncatum
Acer truncatum

Achillea alpina L.

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 20,926 17,759 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Acorus calamus L. LC

വയമ്പ്‌
Acoraceae 280 241 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acorus gramineus Aiton LC

 
Acoraceae 27 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus gramineus
Acorus gramineus
Acorus gramineus
Acorus gramineus

Actaea rubra (Aiton) Willd.

 
Ranunculaceae 476 420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra

Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl

 
Ranunculaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea simplex
Actaea simplex
Actaea simplex
Actaea simplex

Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.

 
Actinidiaceae 102 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidia arguta
Actinidia arguta
Actinidia arguta
Actinidia arguta

Adenocaulon himalaicum Edgew.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum
Adenocaulon himalaicum

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 1,942 1,708 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum diaphanum Blume

 
Pteridaceae 18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum

Adiantum pedatum L.

 
Pteridaceae 362 345 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum

Adoxa moschatellina L.

 
Viburnaceae 346 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina

Aeginetia sinensis Beck

 
Orobanchaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis

Aegopodium alpestre Ledeb.

 
Apiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aegopodium alpestre
Aegopodium alpestre
Aegopodium alpestre

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Aesculus turbinata Blume LC

 
Sapindaceae 14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata
Aesculus turbinata

Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze

 
Lamiaceae 106 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agastache rugosa
Agastache rugosa
Agastache rugosa
Agastache rugosa

Agrimonia pilosa Ledeb.

 
Rosaceae 7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2,263 1,889 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 69 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis mertensii Trin.

 
Poaceae 11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
Simaroubaceae 6,629 4,962 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries

 
Asteraceae 42 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajania pacifica
Ajania pacifica
Ajania pacifica
Ajania pacifica

Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.

 
Lardizabalaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Akebia trifoliata
Akebia trifoliata
Akebia trifoliata

Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms LC

 
Cornaceae 22 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alangium platanifolium
Alangium platanifolium
Alangium platanifolium
Alangium platanifolium
Loading...