ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Myrosmodes paludosum (Rchb. f.) P. Ortiz

 
Orchidaceae 26 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrosmodes paludosum
Myrosmodes paludosum
Myrosmodes paludosum
Myrosmodes paludosum