മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 978 829 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 152 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 162 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 66 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 24 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 146 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia podalyriifolia A.Cunn. ex G.Don LC

 
Fabaceae 17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acalypha caturus Blume LC

 
Euphorbiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha caturus
Acalypha caturus
Acalypha caturus
Acalypha caturus

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 221 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
Euphorbiaceae 23 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 47 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthus ilicifolius L. LC

ചുള്ളിക്കണ്ടൽ
Acanthaceae 38 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius

Acer laurinum Hassk. LC

 
Sapindaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acer laurinum

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 22,874 19,228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 610 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen LC

 
Asteraceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella paniculata
Acmella paniculata
Acmella paniculata
Acmella paniculata

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 34 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Acorus calamus L. LC

വയമ്പ്‌
Acoraceae 403 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 114 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Acrotrema costatum Jack

 
Dilleniaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum

Actinodaphne borneensis Meisn. LC

 
Lauraceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinodaphne borneensis
Actinodaphne borneensis
Actinodaphne borneensis
Actinodaphne borneensis

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 186 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,434 2,096 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum

Adiantum edgeworthii Hook.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum edgeworthii
Adiantum edgeworthii
Adiantum edgeworthii
Adiantum edgeworthii

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 224 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 45 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum philippense L.

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum philippense
Adiantum philippense
Adiantum philippense

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum

Adina cordifolia (Roxb.) Brandis

 
Rubiaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adina cordifolia
Adina cordifolia
Adina cordifolia
Adina cordifolia

Aegiceras corniculatum (L.) Blanco LC

പൂക്കണ്ടൽ
Primulaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegiceras corniculatum
Aegiceras corniculatum
Aegiceras corniculatum
Aegiceras corniculatum

Aeginetia indica L. LC

ചെങ്കുമിൾ
Orobanchaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeginetia indica
Aeginetia indica
Aeginetia indica
Aeginetia indica

Aerides odorata Lour.

ഐറിഡെസ് ഒഡൊറാറ
Orchidaceae 25 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerides odorata
Aerides odorata
Aerides odorata
Aerides odorata

Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult.

ചെറൂള
Amaranthaceae 42 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Aerva sanguinolenta (L.) Blume

 
Amaranthaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta

Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br.

 
Gesneriaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus fulgens
Aeschynanthus fulgens
Aeschynanthus fulgens
Aeschynanthus fulgens

Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br.

 
Gesneriaceae 48 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis

Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don

 
Gesneriaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher

Aeschynanthus radicans Jack

 
Gesneriaceae 669 542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans

Aeschynanthus speciosus Hook.

 
Gesneriaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus speciosus
Aeschynanthus speciosus

Aeschynomene americana L.

പൊന്ത്
Fabaceae 116 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Agalmyla parasitica (Lam.) Kuntze

 
Gesneriaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agalmyla parasitica
Agalmyla parasitica
Agalmyla parasitica
Agalmyla parasitica

Agathis borneensis Warb. EN

 
Araucariaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Agathis borneensis
Agathis borneensis

Ageratum conyzoides L.

അപ്പ
Asteraceae 400 319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Aglaia argentea Blume

 
Meliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aglaia argentea

Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha LR/lc

 
Meliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaia lawii
Aglaia lawii
Loading...