മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 748 652 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 84 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 115 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 58 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 100 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia podalyriifolia A.Cunn. ex G.Don

 
Fabaceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 176 141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
Euphorbiaceae 15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 29 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthus ilicifolius L. LC

ചുള്ളിക്കണ്ടൽ
Acanthaceae 31 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius

Acer laurinum Hassk. LC

 
Sapindaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acer laurinum

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 20,928 17,761 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 466 321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen LC

 
Asteraceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella paniculata
Acmella paniculata
Acmella paniculata
Acmella paniculata

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Acorus calamus L. LC

വയമ്പ്‌
Acoraceae 282 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acrostichum aureum L. LC

മച്ചിത്തോൽ
Pteridaceae 85 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Acrotrema costatum Jack

 
Dilleniaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum
Acrotrema costatum

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 1,949 1,712 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum caudatum

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 181 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 30 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Aegiceras corniculatum (L.) Blanco LC

പൂക്കണ്ടൽ
Primulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegiceras corniculatum
Aegiceras corniculatum

Aerides odorata Lour.

ഐറിഡെസ് ഒഡൊറാറ
Orchidaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerides odorata
Aerides odorata
Aerides odorata
Aerides odorata

Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult.

ചെറൂള
Amaranthaceae 41 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Aerva sanguinolenta (L.) Blume

 
Amaranthaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta

Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br.

 
Gesneriaceae 12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis
Aeschynanthus longicaulis

Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don

 
Gesneriaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher

Aeschynanthus radicans Jack

 
Gesneriaceae 393 330 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans
Aeschynanthus radicans

Aeschynanthus speciosus Hook.

 
Gesneriaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aeschynanthus speciosus

Aeschynomene americana L.

പൊന്ത്
Fabaceae 85 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Agalmyla parasitica (Lam.) Kuntze

 
Gesneriaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agalmyla parasitica
Agalmyla parasitica
Agalmyla parasitica
Agalmyla parasitica

Ageratum conyzoides L.

അപ്പ
Asteraceae 179 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Aglaia argentea Blume

 
Meliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aglaia argentea

Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha LR/lc

 
Meliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaia lawii
Aglaia lawii

Aglaia odorata Lour. LR/nt

 
Meliaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata

Aglaonema costatum N.E.Br.

 
Araceae 113 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum

Aglaonema nitidum (Jack) Kunth

 
Araceae 12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema nitidum
Aglaonema nitidum
Aglaonema nitidum
Aglaonema nitidum

Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston

മട്ടി
Simaroubaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ailanthus triphysa

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 575 335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia procera (Roxb.) Benth. LC

വെള്ളവാക
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera

Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Alchornea rugosa
Alchornea rugosa
Alchornea rugosa

Aleurites moluccanus (L.) Willd. LC

 
Euphorbiaceae 165 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus

Allamanda cathartica L.

കോളാമ്പി
Apocynaceae 1,974 1,557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica

Alocasia longiloba Miq.

 
Araceae 280 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Loading...