മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

1,181 944 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Abrus

Abrus

313 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

161 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

280 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Acalypha

Acalypha

265 202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acanthospermum

Acanthospermum

49 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthus

Acanthus

38 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Achillea

Achillea

22,993 19,321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

661 436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acmella

Acmella

51 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acorus

Acorus

407 336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

118 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrotrema

Acrotrema

9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actinodaphne

Actinodaphne

8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Adenanthera

Adenanthera

198 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenia

Adenia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,907 2,432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Adina

Adina

9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adinandra

Adinandra

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aegiceras

Aegiceras

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeginetia

Aeginetia

18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aerides

Aerides

25 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aerva

Aerva

46 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynanthus

Aeschynanthus

855 699 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aeschynomene

Aeschynomene

139 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agalmyla

Agalmyla

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agathis

Agathis

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

422 339 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaia

Aglaia

114 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Aglaonema

Aglaonema

236 227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ailanthus

Ailanthus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Alangium

Alangium

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Albizia

Albizia

879 529 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alchornea

Alchornea

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aleurites

Aleurites

217 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

2,776 2,230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alocasia

Alocasia

2,136 1,861 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alopecurus

Alopecurus

82 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alphonsea

Alphonsea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Alpinia

Alpinia

1,276 979 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alseodaphne

Alseodaphne

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alsomitra

Alsomitra

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Alstonia

Alstonia

32 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alternanthera

Alternanthera

1,154 893 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alysicarpus

Alysicarpus

159 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amaranthus

Amaranthus

5,406 4,511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Amesiodendron

Amesiodendron

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Amherstia

Amherstia

46 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ammannia

Ammannia

17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...