മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

832 692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Abrus

Abrus

212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

115 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

191 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Acalypha

Acalypha

191 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthospermum

Acanthospermum

29 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthus

Acanthus

31 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Achillea

Achillea

20,928 17,761 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

468 323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acmella

Acmella

16 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acorus

Acorus

282 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

85 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrotrema

Acrotrema

9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,161 1,848 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aegiceras

Aegiceras

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aerides

Aerides

11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aerva

Aerva

44 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynanthus

Aeschynanthus

412 347 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aeschynomene

Aeschynomene

93 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agalmyla

Agalmyla

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

179 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaia

Aglaia

8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aglaonema

Aglaonema

125 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ailanthus

Ailanthus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Albizia

Albizia

578 338 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alchornea

Alchornea

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aleurites

Aleurites

165 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

1,974 1,557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alocasia

Alocasia

1,257 1,079 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alopecurus

Alopecurus

59 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alpinia

Alpinia

810 621 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alstonia

Alstonia

23 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alternanthera

Alternanthera

791 593 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alysicarpus

Alysicarpus

102 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amaranthus

Amaranthus

3,593 3,040 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Amherstia

Amherstia

27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ammannia

Ammannia

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amorphophallus

Amorphophallus

112 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amydrium

Amydrium

6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anacardium

Anacardium

567 275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ananas

Ananas

1,526 1,348 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ananthacorus

Ananthacorus

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Andira

Andira

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andrographis

Andrographis

51 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Angiopteris

Angiopteris

23 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aniseia

Aniseia

5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anisomeles

Anisomeles

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anisoptera

Anisoptera

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Loading...