മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alpinia calcarata (Haw.) Roscoe

 
Zingiberaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia calcarata
Alpinia calcarata
Alpinia calcarata
Alpinia calcarata

Alpinia galanga (L.) Willd.

വലിയ അരത്ത
Zingiberaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia galanga
Alpinia galanga
Alpinia galanga
Alpinia galanga

Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum.

 
Zingiberaceae 1,245 967 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. DD

 
Zingiberaceae 852 655 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet