മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

13,514 10,483 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

250 224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

31,722 25,530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

16,866 14,605 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

10,279 7,470 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

2,251 1,614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphloiaceae

Aphloiaceae

404 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

36,255 28,770 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

59,727 49,787 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

52,026 47,441 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

27,212 23,055 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

1,196 784 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

11,269 8,313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

252 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

55,686 49,202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteliaceae

Asteliaceae

89 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

2,31,072 1,89,363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

9,541 8,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

1,298 990 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

8,167 6,952 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

5,372 4,146 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

17,872 13,065 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

1,146 716 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

18,487 14,486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

60,249 46,156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1,025 870 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

412 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

15,483 13,496 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolariaceae

Calceolariaceae

10 1 നിരീക്ഷണം
Calophyllaceae

Calophyllaceae

637 339 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

4,655 4,062 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

4,682 4,291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

9,477 7,885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

9,047 7,119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

3,888 3,163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

18,840 14,779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

639 381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

243 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

225 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

426 276 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

856 513 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

1,354 1,130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

852 692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

3,386 2,269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

17,638 16,074 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

32,983 26,593 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Costaceae

Costaceae

465 376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...