മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

9,973 7,671 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

207 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

24,505 19,753 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

13,081 11,339 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

7,884 5,673 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

1,661 1,199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphloiaceae

Aphloiaceae

373 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

30,148 24,167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

45,182 37,713 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

40,912 37,465 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

22,591 19,302 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

747 472 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

8,287 6,091 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

176 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

43,814 38,961 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteliaceae

Asteliaceae

82 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,79,592 1,47,042 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

7,345 6,307 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

957 726 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

6,677 5,656 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

3,950 3,084 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

12,786 9,142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

835 489 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

14,658 11,513 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

45,631 35,250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

629 538 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

279 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

12,317 10,725 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

513 250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

3,510 3,082 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

3,735 3,485 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

8,013 6,665 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

7,190 5,717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

2,851 2,325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

14,095 11,129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

544 294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

202 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

178 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

289 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

659 406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

947 774 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

659 538 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

2,437 1,579 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

13,744 12,614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

25,233 20,379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Costaceae

Costaceae

337 271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

16,895 15,306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...