മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

 
Malvaceae 1,023 866 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abrus precatorius L.

 
Leguminosae 313 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 64 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 161 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik.

 
Malvaceae 122 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum

Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl.

 
Malvaceae 31 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 25 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 4,425 3,472 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 873 593 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia heterophylla (Lam.) Willd.

 
Fabaceae 562 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 691 523 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia retinodes Schldl.

 
Fabaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acalypha amentacea Roxb.

 
Euphorbiaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 802 610 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

 
Euphorbiaceae 238 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha integrifolia Willd.

 
Euphorbiaceae 182 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,627 1,240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. CR

 
Arecaceae 76 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 99 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acanthus montanus (Nees) T.Anderson LC

 
Acanthaceae 37 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus montanus
Acanthus montanus
Acanthus montanus
Acanthus montanus

Acca sellowiana (O.Berg) Burret LC

 
Myrtaceae 940 714 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana

Achetaria azurea (Linden) V.C.Souza

 
Plantaginaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achetaria azurea
Achetaria azurea
Achetaria azurea
Achetaria azurea

Achimenes longiflora DC.

 
Gesneriaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 650 430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 101 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen

 
Asteraceae 136 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae 486 304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae 198 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 3,355 2,904 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Adenostemma mauritianum DC.

 
Asteraceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum

Adonidia merrillii (Becc.) Becc. VU

മനില പാം
Arecaceae 126 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

കൂവളം
Rutaceae 106 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos

Aeranthes arachnites (Thouars) Lindl.

 
Orchidaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeranthes arachnites
Aeranthes arachnites
Aeranthes arachnites
Aeranthes arachnites

Aeschynomene americana L.

 
Leguminosae 120 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

 
Leguminosae 19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. LC

 
Zingiberaceae 7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aframomum angustifolium
Aframomum angustifolium
Aframomum angustifolium
Aframomum angustifolium

Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page LC

 
Podocarpaceae 58 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus

Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D'Arcy

 
Orobanchaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agalinis communis
Agalinis communis
Agalinis communis
Agalinis communis

Agapanthus praecox Willd.

 
Amaryllidaceae 7,503 6,499 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox

Agarista salicifolia (Lam.) G.Don LC

 
Ericaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agarista salicifolia
Agarista salicifolia
Agarista salicifolia
Agarista salicifolia
Agathis robusta
Agathis robusta
Agathis robusta
Agathis robusta

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 729 572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Agave vivipara L. VU

 
Asparagaceae 428 379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara

Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 431 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 2,296 1,994 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Aglaia odorata Lour. LR/nt

 
Meliaceae 23 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata

Aglaonema crispum (Pitcher & Manda) Nicolson

 
Araceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema crispum
Aglaonema crispum
Aglaonema crispum
Aglaonema crispum
Loading...