മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 753 657 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Leguminosae 212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 99 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 117 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon mauritianum (Jacq.) Medik.

 
Malvaceae 101 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum
Abutilon mauritianum

Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl.

 
Malvaceae 41 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 3,024 2,373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 571 364 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia heterophylla (Lam.) Willd.

 
Fabaceae 527 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 416 324 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia retinodes Schldl.

 
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acalypha amentacea Roxb.

 
Euphorbiaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 574 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 177 142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha integrifolia Willd.

 
Euphorbiaceae 233 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,030 721 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. CR

 
Arecaceae 63 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 87 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acanthus montanus (Nees) T.Anderson LC

 
Acanthaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus montanus
Acanthus montanus
Acanthus montanus
Acanthus montanus

Acca sellowiana (O.Berg) Burret LC

 
Myrtaceae 653 500 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana

Achimenes longiflora DC.

 
Gesneriaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 467 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 66 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen

 
Asteraceae 88 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 352 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 2,217 1,915 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Adenostemma mauritianum DC.

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum

Adonidia merrillii (Becc.) Becc. VU

മനില പാം
Arecaceae 79 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

കൂവളം
Rutaceae 61 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos

Aeranthes arachnites (Thouars) Lindl.

 
Orchidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aeranthes arachnites
Aeranthes arachnites
Aeranthes arachnites

Aeschynomene americana L.

പൊന്ത്
Leguminosae 86 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Leguminosae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. LC

 
Zingiberaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aframomum angustifolium
Aframomum angustifolium
Aframomum angustifolium
Aframomum angustifolium

Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page LC

 
Podocarpaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus
Afrocarpus falcatus

Agapanthus praecox Willd.

 
Amaryllidaceae 5,978 5,180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox

Agarista salicifolia (Lam.) G.Don LC

 
Ericaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agarista salicifolia
Agarista salicifolia
Agarista salicifolia
Agarista salicifolia

Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey LC

 
Araucariaceae 40 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agathis robusta
Agathis robusta
Agathis robusta
Agathis robusta

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 423 298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Agave vivipara L. VU

 
Asparagaceae 241 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara

Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 367 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 1,581 1,402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Aglaia odorata Lour. LR/nt

 
Meliaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret

 
Arecaceae 15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aiphanes horrida
Aiphanes horrida
Aiphanes horrida
Aiphanes horrida

Albizia lebbeck (L.)Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia vaughanii Brenan CR

 
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii
Loading...