കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ricinus communis L.

 
Euphorbiaceae 6,265 5,092 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis