ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

shen tian
shen tian 26 ജനു. 2023

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
ഇല
leaf
മറ്റ്

+1

other
Salsench Jofre
Salsench Jofre 24 ജനു. 2023

Rhaphiolepis indica (L.) Lindl.

 

ഇല
leaf
Michael O’Toole
Michael O’Toole 23 ജനു. 2023

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
soa
soa 12 ജനു. 2023

Mandragora officinarum L.

 

ഇല
leaf
saad nafoukh
saad nafoukh 27 ഡിസം. 2022

Eucalyptus (Fam. Myrtaceae)

 

ഇല
leaf
François Mary-Vallée
François Mary-Vallée 16 ഡിസം. 2022

Linaria triornithophora (L.) Cav.

 

പുഷ്പം
flower
nobre jose
nobre jose 20 ഒക്ടോ. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
Loading...