ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Joelma de Lima
Joelma de Lima 27 നവം. 2021

Guazuma ulmifolia Lam.

 

ഇല
leaf
Styna
Styna 9 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
Minerva MM
Minerva MM 31 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

മറ്റ്
other
Arturo Adamuz
Arturo Adamuz 31 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

മറ്റ്
other
dominguez luis
dominguez luis 28 ഓഗ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ശീലം
habit
Monique PETIT
Monique PETIT 14 ഒക്ടോ. 2021

Fagus sylvatica L.

ഫാഗസ് സിൽവറ്റിക്ക Fagaceae

Fagus sylvatica ശീലം
habit
Monique PETIT
Monique PETIT 14 ഒക്ടോ. 2021

Fagus sylvatica L.

ഫാഗസ് സിൽവറ്റിക്ക Fagaceae

Fagus sylvatica ശീലം
habit
Monique PETIT
Monique PETIT 14 ഒക്ടോ. 2021

Fagus sylvatica L.

ഫാഗസ് സിൽവറ്റിക്ക Fagaceae

Fagus sylvatica ശീലം
habit
perez victor
perez victor 9 ഒക്ടോ. 2021

Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl.

 

ഇല
leaf
THIEBAUT CRAS
THIEBAUT CRAS 8 സെപ്റ്റ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ശീലം
habit
Luis Sainz Tejero
Luis Sainz Tejero 24 സെപ്റ്റ. 2021

Prunus mahaleb L.

പുണ്യാവ Rosaceae

Prunus mahaleb ശീലം
habit
Luis Sainz Tejero
Luis Sainz Tejero 24 സെപ്റ്റ. 2021

Rosa canina L.

റോസ കാനിന Rosaceae

Rosa canina ഫലം
fruit
Loading...