ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾസംഭാവനകൾ

Padilla iker
Padilla iker13 ഏപ്രി. 2024
Not reviewed observation
Crassula ovata (Mill.) Druce

 

പുഷ്പം
flower
SkieurProVTM 👽👍🤖
SkieurProVTM 👽👍🤖13 ഏപ്രി. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Angel Cruz
Angel Cruz13 ഏപ്രി. 2024
Not reviewed observation
Convolvulus althaeoides L.

 

പുഷ്പം
flower
Christian Ruiz
Christian Ruiz12 ഏപ്രി. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
miketovalenka
miketovalenka12 ഏപ്രി. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
AndreasKrappweis
AndreasKrappweis12 ഏപ്രി. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) Not reviewed observation
karol stachowski
karol stachowski11 ഏപ്രി. 2024
അവലോകനം അവലോകനം ചെയ്തു
David enriquez
David enriquez11 ഏപ്രി. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Ficus carica L.

അത്തി Moraceae

Ficus carica ഇല
leaf
86rose
86rose10 ഏപ്രി. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
lacalle Isidro
lacalle Isidro9 ഏപ്രി. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Cordyline australis (G.Forst.) Endl.

 

ഇല
leaf
Huerta Enrique
Huerta Enrique7 ഏപ്രി. 2024
Not reviewed observation
തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
joseignaciosoyyo
joseignaciosoyyo7 ഏപ്രി. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) അവലോകനം അവലോകനം ചെയ്തു
Taxus baccata L.

ടാക്സസ് ബക്കാട്ട Taxaceae

Taxus baccata പുറംതൊലി
bark
ramonakaufmann
ramonakaufmann7 ഏപ്രി. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
guillermoamuedo
guillermoamuedo2 ഒക്ടോ. 2023
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) Not reviewed observation
തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ROP ROS
ROP ROS6 ഏപ്രി. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
yargo
yargo6 ഏപ്രി. 2024
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
GOSE
GOSE3 ഏപ്രി. 2024
Not reviewed observation
Sonchus oleraceus L.

 

ഇല
leaf
Loading...