സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
ഓർഡെസ
ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
141 ചിത്രീകരിച്ച ഇനങ്ങൾ
146 ഇനം
1,226 സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർഅവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത മുദ്രണം ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കൾ
11,050 ഉപയോക്താക്കൾതിരിച്ചറിയൽ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തിയ ലോഗിൻ ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കൾ
1,909 observations shared in this flora
773 സാധുവായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ
7,72,835 pl@ntNet observations matching this flora
10,11,275 pl@ntNet images matching this flora