ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cordia dichotoma G.Forst. LC

 
Boraginaceae 51 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma

Cordia lutea Lam. LC

 
Boraginaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordia lutea
Cordia lutea
Cordia lutea
Cordia lutea

Cordia sebestena L. LC

കോർഡിയ സെബേസ്റ്റെന
Boraginaceae 457 261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordia sebestena
Cordia sebestena
Cordia sebestena
Cordia sebestena

Cordia subcordata Lam. LC

 
Boraginaceae 97 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordia subcordata
Cordia subcordata
Cordia subcordata
Cordia subcordata