ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 978 829 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik.

 
Malvaceae 40 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 152 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abrodictyum caudatum
Abrodictyum caudatum

Abroma augusta (L.) L.f.

 
Malvaceae 32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 208 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 60 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 162 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.

 
Malvaceae 63 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,352 1,841 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia acinacea Lindl.

 
Fabaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia acinacea
Acacia acinacea
Acacia acinacea
Acacia acinacea

Acacia baileyana F.Muell.

 
Fabaceae 394 303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 4,012 3,163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 146 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 1,391 1,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. LC

 
Fabaceae 269 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acacia spirorbis Labill. LC

 
Fabaceae 56 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia spirorbis
Acacia spirorbis
Acacia spirorbis
Acacia spirorbis

Acalypha amentacea Roxb.

 
Euphorbiaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 743 565 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,453 1,095 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 88 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Achimenes grandiflora (Schiede) DC.

 
Gesneriaceae 59 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 610 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acrostichum aureum L. LC

 
Schizaeaceae 114 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson

 
Actinidiaceae 1,235 977 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 438 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 186 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 3,344 2,894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Adenostemma lavenia (L.) Kuntze

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,434 2,096 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 224 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum raddianum C.Presl

 
Pteridaceae 82 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum trapeziforme L.

 
Pteridaceae 26 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme

Aechmea bracteata (Sw.) Griseb.

 
Bromeliaceae 16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata

Aechmea chantinii (Carrière) Baker

 
Bromeliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea chantinii
Aechmea chantinii

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker

 
Bromeliaceae 1,390 1,236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata

Aechmea fulgens Brongn.

 
Bromeliaceae 17 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Agathis moorei (Lindl.) Mast. VU

 
Araucariaceae 39 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agathis moorei
Agathis moorei
Agathis moorei
Agathis moorei

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 6,222 5,572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave attenuata Salm-Dyck LC

 
Asparagaceae 2,337 2,071 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave attenuata
Agave attenuata
Agave attenuata
Agave attenuata

Agave parviflora Torr. LC

 
Asparagaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave parviflora
Agave parviflora
Agave parviflora
Agave parviflora

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 636 492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Ageratum conyzoides L.

അപ്പ
Asteraceae 400 319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 2,244 1,946 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Aglaia odorata Lour. LR/nt

 
Meliaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata

Aglaonema commutatum Schott

 
Araceae 4,492 4,183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Loading...