ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

12,560 10,437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

870 689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

4,353 3,730 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

15,151 12,659 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

7,164 6,195 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

4,937 3,310 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

2,239 1,655 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

23,603 18,834 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

34,084 28,363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

44,709 40,846 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

24,638 21,267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

2,141 1,631 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

8,065 6,202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

539 429 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

39,229 34,746 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

4 1 നിരീക്ഷണം
Asteraceae

Asteraceae

1,45,183 1,19,823 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athyriaceae

Athyriaceae

43 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

6,482 5,699 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

916 653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

12,167 9,938 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

8,526 6,036 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

713 400 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

49 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

12,657 10,670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

27,558 22,235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

3,629 3,215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

4,608 4,049 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

137 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

372 278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

3,587 3,364 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

7,802 6,479 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

5,769 4,589 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

2,527 2,049 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

10,005 8,465 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

483 262 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

4,912 4,157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

204 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

485 280 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

435 212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

574 469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

1,469 946 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

13,261 11,889 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

8,166 6,064 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coriariaceae

Coriariaceae

71 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Costaceae

Costaceae

41 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

19,791 18,003 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

10,619 8,483 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

10,579 7,191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...