ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

18,347 15,168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

1,255 995 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

5,912 5,047 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

21,369 17,787 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

9,648 8,344 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

7,143 4,978 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

3,450 2,537 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

29,142 23,168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

47,617 39,621 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

61,118 55,665 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

31,636 27,032 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

3,427 2,604 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

11,862 9,098 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

756 600 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

54,811 48,461 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

4 1 നിരീക്ഷണം
Asteraceae

Asteraceae

1,94,584 1,59,955 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athyriaceae

Athyriaceae

53 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

8,893 7,773 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

1,239 944 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

17,436 13,949 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

12,801 9,317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

1,073 676 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

66 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

17,055 14,250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

39,375 31,641 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

4,972 4,416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

6,889 6,024 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

186 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

559 413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

4,393 4,074 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

10,081 8,357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

7,502 5,864 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

3,719 3,031 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

13,559 11,444 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

564 347 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

6,817 5,717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

304 195 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

679 393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

671 369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

823 670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

2,256 1,510 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

19,078 17,044 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

11,823 8,877 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coriariaceae

Coriariaceae

89 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Costaceae

Costaceae

64 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

24,636 22,213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

14,125 11,373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

15,303 10,414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...