റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 752 656 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik.

 
Malvaceae 32 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 84 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon exstipulare (Cav.) G.Don

 
Malvaceae 69 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon exstipulare
Abutilon exstipulare
Abutilon exstipulare
Abutilon exstipulare

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 135 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 99 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 116 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin

 
Malvaceae 991 820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum

Abutilon striatum G.F.Dicks. ex Lindl.

 
Malvaceae 32 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon striatum
Abutilon striatum
Abutilon striatum
Abutilon striatum

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 58 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 3,023 2,372 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 569 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia heterophylla (Lam.) Willd.

 
Fabaceae 527 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 416 324 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 638 290 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R.Br.

 
Fabaceae 461 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 99 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia podalyriifolia A.Cunn. ex G.Don

 
Fabaceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acalypha grandis Benth. LC

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha grandis

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 571 395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 177 142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha integrifolia Willd.

 
Euphorbiaceae 233 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia

Acalypha poiretii Spreng.

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha poiretii

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,029 720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. CR

 
Arecaceae 63 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 87 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acca sellowiana (O.Berg) Burret LC

 
Myrtaceae 1,863 1,500 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana

Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd.

 
Asteraceae 734 579 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea distans
Achillea distans
Achillea distans
Achillea distans

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 466 321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 66 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen

 
Asteraceae 88 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea

Acorus calamus L. LC

വയമ്പ്‌
Araceae 282 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acrostichum aureum L. LC

മച്ചിത്തോൽ
Pteridaceae 85 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson

 
Actinidiaceae 868 688 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa

Actiniopteris radiata (Sw.) Link

മയൂഖശിഖ
Pteridaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata

Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm.

 
Pteridaceae 42 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 352 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adenostemma mauritianum DC.

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 1,950 1,713 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum hirsutum Bory

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum hirsutum
Adiantum hirsutum
Adiantum hirsutum
Adiantum hirsutum

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 181 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum raddianum C.Presl

 
Pteridaceae 52 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum reniforme L.

 
Pteridaceae 72 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum reniforme
Adiantum reniforme
Adiantum reniforme
Adiantum reniforme

Adiantum rhizophorum Sw.

 
Pteridaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum rhizophorum
Adiantum rhizophorum
Adiantum rhizophorum
Adiantum rhizophorum

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

കൂവളം
Rutaceae 61 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos

Aeranthes arachnitis (Thouars) Lindl.

 
Orchidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aeranthes arachnitis
Aeranthes arachnitis

Aeschynomene americana L.

പൊന്ത്
Fabaceae 86 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Loading...