ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Corispermum americanum (Nutt.) Nutt.

 
Amaranthaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corispermum americanum
Corispermum americanum

Corispermum gallicum Iljin

 
Amaranthaceae 19 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corispermum gallicum
Corispermum gallicum
Corispermum gallicum
Corispermum gallicum

Corispermum intermedium Schweigg.

 
Amaranthaceae 50 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corispermum intermedium
Corispermum intermedium
Corispermum intermedium
Corispermum intermedium

Corispermum nitidum Kit.

 
Amaranthaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Corispermum nitidum
Corispermum nitidum

Corispermum pallasii Steven

 
Amaranthaceae 67 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii