ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anigozanthos flavidus DC.

 
Haemodoraceae 168 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus

Anigozanthos manglesii D.Don

 
Haemodoraceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anigozanthos manglesii
Anigozanthos manglesii
Anigozanthos manglesii
Anigozanthos manglesii

Macropidia fuliginosa (Hook.) Druce

 
Haemodoraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Macropidia fuliginosa