ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Anigozanthos flavidus DC.

 
514 412 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haemodoraceae
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus

Anigozanthos humilis Lindl.

 
12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haemodoraceae
Anigozanthos humilis
Anigozanthos humilis
Anigozanthos humilis
Anigozanthos humilis

Anigozanthos manglesii D.Don

 
44 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haemodoraceae
Anigozanthos manglesii
Anigozanthos manglesii
Anigozanthos manglesii
Anigozanthos manglesii

Anigozanthos pulcherrimus Hook.

 
3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haemodoraceae
Anigozanthos pulcherrimus
Anigozanthos pulcherrimus
Anigozanthos pulcherrimus

Macropidia fuliginosa (Hook.) Druce

 
5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haemodoraceae
Macropidia fuliginosa
Macropidia fuliginosa
Macropidia fuliginosa
Macropidia fuliginosa